Debata ponad podziałami -
Budownictwo mieszkaniowe w programach partii politycznych


(14 września 2005 r. w Warszawie, w siedzibie Stronnictwa Demokratycznego przy ul. Chmielnej 9)


Przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw oraz Fundacji "Samorządność i Demokracja" powstała w dniu w dniu 14 września 2005 r. ważna płaszczyzna debaty ponad podziałami z udziałem polityków i ekspertów od spraw budownictwa i mieszkalnictwa wielu opcji politycznych (Partii Centrum, PO, PiS, PSL, SD i SLD), by rozważyć możliwości rozwiązania problemu mieszkaniowego w Polsce w świetle programów partii politycznych.

Jerzy Krzekotowski - kandydujący w Warszawie na Senatora z Komitetu Wyborczego Centrum

Moderatorem był red. Marek Wielgo z Gazety Wyborczej, który następnie streścił przebieg debaty na w artykule łamach tej Gazety (z 15 września 2005 r.) pod wymownym tytułem: "Programy mieszkaniowe Partii - Miliony mieszkań za mgłą".

Problem mieszkaniowy, jako jeden z najtrudniejszych problemów społecznych, znanych w świetle doświadczeń historycznych i współczesnych, wymaga nie tylko kompetentnej koalicji rządzącej, ale także konstruktywnej opozycji, a przede wszystkim współdziałania społeczeństwa obywatelskiego - podkreśliła dr Krystyna Krzekotowska - Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw. Przedstawiciele partii referując swe mieszkaniowe programy optymistycznie zakładają wybudowanie 3 mln. mieszkań w 8 lat (Artur Zawisza - PiS), a więc 375 tys. mieszkań rocznie, a co najmniej 300 000 rocznie (Łukasz Abgarowicz - PO). Szybsze tempo budowania mieszkań w Polsce mogłoby być dźwignią rozwoju gospodarczego, a także ważnym czynnikiem likwidacji bezrobocia (Jerzy Krzekotowski). Zarówno ludowcy, jak i SLD (Henryk Bęben) postulują nowy system ulg podatkowych Janusz Piechociński (PSL), Jerzy Krzekotowski oraz Krystyna Krzekotowska (występujący jako eksperci Partii Centrum i Stronnictwa Demokratycznego) podkreślali konieczność lepszego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, zwłaszcza na remonty i modernizację, a także na budownictwo socjalne, zapewniające godne warunki mieszkaniowe ludziom niezamożnych. Krytycznie oceniono Narodowy Plan Rozwoju, który nie uwzględnia jako priorytetu budowania społeczeństwa obywatelskiego, bez czego nie możliwe jest zrealizowanie jakichkolwiek ważnych społecznie celów. Zgodnie podkreślano, że priorytetem tego planu powinno być tworzenie spójnych prawno-instytucjonalnych podstaw dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w tym budownictwa społecznego dla osób mniej zamożnych i systemów jego finansowania, poprawa dostępności terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz nisko oprocentowanych kredytów budowlanych, zmniejszenie długotrwałości i skomplikowania procedur administracyjnych w procesie inwestycyjnym, zmiany prawa budowlanego, stworzenie spójnego systemu prawa mieszkaniowego (z szerokim wachlarzem dogodnych dla obywateli form prawnych korzystania z mieszkań) oraz zmiany w prawie podatkowym.

dr Krystyna Krzekotowska - kandydująca w Warszawie także z listy Komitetu Wyborczego Centrum na posła (poz. 2 na liście 11). Krystyna Krzekotowska przekonuje, że podstawowym i warunkiem koniecznym realizacji programu poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce, tak jak i wszystkich innych programów jest stworzenie społeczeństwa obywatelskiego, jego gotowość do współuczestnictwa w tym dziele Adam Szewczyk Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów w gronie swoich najbliższych współpracowników

Jerzy Krzekotowski zwrócił uwagę na prawne bariery rozwoju budownictwa tkwiące w przepisach prawa mieszkaniowego, które jest niespójne, nie stwarza możliwości rozwoju przedsiębiorstw budowlanych i budownictwa społecznego.
Uczestniczący w debacie krytycznie ocenili realność planów i wytknęli błędy obecnych władz, które mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić wykorzystanie Funduszy Europejskich na mieszkalnictwo.
Zaakcentowali konieczność wyzwolenia inicjatyw obywateli, co będzie możliwe tylko wtedy, gdy politycy będą uważnie słuchać propozycji płynących od przedsiębiorców i odbiorców oferty mieszkaniowej, traktując ich jak podmiot, a nie przedmiot podejmowanych działań (Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów Stanisław Marecki i Maciej Gnoiński, który jako pierwszy zgłosił gotowość zbudowania potrzebnej liczby mieszkań, wbrew obawom innych, że nie ma w Polsce wystarczającej liczby pracowników budowlanych, gdyż najlepsi z nich wyjechali na Zachód).
W dyskusji wskazano także na niedostatek kompetentnych ludzi, którzy mogliby dopomóc w pokonaniu barier wynikających z coraz bardziej niespójnego systemu prawnego w tej dziedzinie.

Koncepcja by zaniechać prowadzenia kampanii negatywnej, ale przeciwnie skupiać już teraz - serią merytorycznych, programowych debat - kompetentnych ludzi dobrej woli zarówno po prawej, jak i lewej stronie sceny politycznej, dla wspólnego rozwiązywania najtrudniejszych dla Polski i Polaków problemów społecznych, zyskała w każdym razie wielu sojuszników.

dr Krystyna Krzekotowska i Maciej Gnoiński w gronie współpracowników, członków Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw. Obecność na Konferencji Piotra Tymochowicza, społecznego doradcy Jerzego Krzekotowskiego zwiększa jego szanse wyborcze a także szanse innych kandydatów Komitetu Wyborczego Centrum -
Lista 11

Wzniesienie się w tej debacie ponad podziały - mimo gorączki wyborczej - by w rzeczowej atmosferze analizować sposoby wyjścia ze stanu klęski mieszkaniowej w Polsce, to jedyny dobry przykład w obecnej kampanii, jak podkreślił moderator Marek Wielgo i dobry znak na przyszłość, jak zaznaczył w słowie końcowym, zamykając obrady Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów Adam Szewczyk. Organizatorzy konferencji, jak i przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych wyrazili gotowość dalszego wspierania ekspercką wiedzą reprezentantów społeczeństwa w przyszłym Sejmie i Senacie. Tylko konstruktywne zjednoczenie wszystkich sił wokół tego trudnego tematu, pozwoli na jego skuteczne rozwiązanie.

Debacie przysłuchiwało się liczne grono obywateli (przeszło 200 osób). Padło wiele ważnych, choć czasem niewygodnych pytań i głosów w dyskusji, akcentujących, by politycy więcej wsłuchiwali się w głosy ludzi artykułujących swoje potrzeby, by nie działali z pozycji wszystko wiedzących, gdyż w ten sposób nie pobudzi się tak potrzebnych inicjatyw obywatelskich.

Andrzej Steinhof Przewodniczący Partii Centrum
i dr Krystyna Krzekotowska - Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
Beata Krawczyk i Piotr Tymochowicz, społeczny doradca sztabu wyborczego Jerzego Krzekotowskiego
kandydującego w Warszawie na senatora

dr Krystyna Krzekotowska - wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, które ma w swoich celach statutowych budowanie społeczeństwa obywatelskiego zgłosiła gotowość wspierania organizacyjnego kolejnych debat, które jednak nie będą tylko, bardzo skądinąd potrzebną rozmową między politykami, ale także w większym stopniu partnerskim dialogiem z obywatelami.
Serdecznie zapraszamy do kontynuowania debaty - także załamach pisma " Inicjatywy Obywateli" oraz przy pomocy internetu, co pozwoli na szersze realizowanie prawa obywateli do informacji stwierdziła dr Krystyna Krzekotowska.

dr Krystyna Krzekotowska wyraża podziękowanie uczestnikom debaty  
dr Krystyna Krzekotowska składa gratulacje Maciejowi Gnoińskiemu za interesujący referat, będący wprowadzeniem do debaty

Przypomnijmy, że członkowie SOI kandydują na posłów i senatorów z Komitetu Wyborczego Centrum, gdyż Partia Centrum, jako jedyna Partia w Polsce już w pierwszym punkcie programu stawia sobie za cel tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, rozumiejąc, że jest to podstawowym i koniecznym warunkiem skutecznej realizacji wszystkich pozostałych celów.

Szczegółowy program spotkania zamieściliśmy na stronie internetowej www.instytut.republika.pl/soi - w dziale "zaproszenia".
W dziale "wybory" m.in. informacje dot. wyborczych audycji radiowych i telewizyjnych Komitetu Wyborczego CENTRUM.
krzekotowska1@wp.pl tel.fax: 833 11 60 lub 833 79 36, 0603/996 408, 0501/332 408

Poniżej przedstawiamy przesłane organizatorom na piśmie programy mieszkaniowe PiS oraz SLD:
PiS
SLD