STATUT
STOWARZYSZENIA OBYWATELSKICH INICJATYW

Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw jest samorządnym zrzeszeniem osób, które są zainteresowane rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i budowaniem państwa prawa, ochroną obywateli przed naruszaniem ich praw i uzasadnionych interesów ( by nikt w Polsce nie był ponad prawem i nikt nie był pozbawiony ochrony prawnej), rozwojem nauki, kultury i gospodarki, poprawą warunków życia w Polsce oraz integracją europejską, czego wyrazem był udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art.1

Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw jest Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną, w rozumieniu art. 17 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z dnia 31 lipca 2001r. Nr 79, poz.855 z późn.zm).

Art.2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Art.3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska, zaś siedziba władz naczelnych mieści się w Warszawie.

Art.4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność o pracę społeczną członków, poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Art.5

Stowarzyszenie może używać:
1) odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych,
2) prawnie zastrzeżonych znaków i symboli.
Art.6

Stowarzyszenie może być członkiem Stowarzyszeń krajowych oraz zagranicznych.

Art.7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

Art.8

Celem Stowarzyszenia jest:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2) działalność charytatywna, związana z różnego rodzaju pomocą dla najbardziej potrzebujących, w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych lub dotkniętych wypadkami losowymi,
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacja seminariów i konferencji dla tych osób w celu doskonalenia zawodowego,
5) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, pośrednictwo pracy dla osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, upowszechnienie ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, wspieranie kobiet aktywnych i twórczych,
6) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, inspirowanie rozwiązań wspierających prawidłowe wykorzystywanie tych funduszy na mieszkalnictwo,
7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności w zakresie pozyskiwania środków na rewitalizację mieszkalnictwa, działalność w zakresie ochrony praw lokatorów.
8) działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, inspirowanie rozwiązań na rzecz eliminowania barier rozwoju nauki,
9) działalność w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
10) działalność na rzecz umacniania państwa prawa i podnoszenia kultury prawnej, zapobiegania patologiom społecznym oraz inicjatywy na rzecz porządku i bezpieczeństwa,
11) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
12) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
13) promocji i organizacji wolontariatu,

Art.9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) stworzenie specjalistycznych punktów konsultacyjno - doradczych za pomocą których organizowane będą bezpłatne porady prawne, pomoc psychologa, socjologa, organizacja spotkań, konferencji z udziałem specjalistów w celach poszerzenia wiedzy na temat walki z trudnymi sytuacjami życiowymi, jak również ujawniania problemów na zewnątrz
2) pomoc prawną w obronie praw mieszkańców i ich uzasadnionych interesów, w szczególności w formie wspierania ich w powoływaniu do życia służących temu celowi form organizacyjnych, takich jak np. stowarzyszenia obrony mieszkańców,
3) powoływanie klubów pracy i innych form aktywizacji społecznej,
4) dążenie do zwiększenia udziału prawników w pracach organów stanowiących prawo,
5) organizowanie seminariów, konferencji i spotkań branżowych, dla pozostających bez pracy w celu przekwalifikowania zawodowego,
6) organizowanie seminariów, konferencji i spotkań oraz publikacje na temat rozpowszechnienia wiedzy o integracji europejskiej oraz pozyskiwaniu środków pomocowych,
7) organizowanie pomocy na rzecz permanentnego kształcenia i doskonalenia zawodowego, w szczególności prawników wymiaru sprawiedliwości,
8) pomoc w kształceniu, zatrudnianiu i zapewnianiu godnego mieszkania dla osób niepełnosprawnych,
9) pomoc dla osób chcących podjąć własną działalność gospodarczą w zakresie czynności rejestrowych, organizowanie akcji informacyjnych mających na celu promowanie postaw aktywnych w tym promowanie samozatrudnienia, uświadamianie konieczności planowania kariery i rozwoju zawodowego, promowanie mobilności, elastyczności, przedsiębiorczości i konieczności dostosowywania się do zmieniających się warunków pracy
10) organizowanie pomocy na rzecz wspierania przedsiębiorczości,
11) pomoc prawna i edukacja w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet w życiu społecznym, zawodowym i politycznym,
12) tworzenie osób prawnych oraz podejmowanie działań w celu rozwoju lokalnych rynków pracy,
13) wspieranie realizujących cele Stowarzyszenia osób i organizacji uczestniczących w różnych wyborach,
14) współpracę z centralną i terenową administracją publiczną,
15) rozwijanie inicjatyw naukowych i kulturalnych, a także życia towarzyskiego w celu integracji członków i sympatyków Stowarzyszenia.
16) organizacja szkoleń i studiów podyplomowych w celu doskonalenia zawodowego, prowadzenie poradnictwa zawodowego.


Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art.10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,

Art.11

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która wykazuje, lub wykazywała się inicjatywą i osiągnięciami w działalności zawodowej lub społecznej.

Art. 12

Członkiem wspierającym może być stowarzyszenie, fundacja oraz inna osoba prawna, której cele zbieżne są z celami Stowarzyszenia albo która chce realizować ze Stowarzyszeniem wspólne przedsięwzięcia.

Art.13

Udział członków wspierających polega na wspomaganiu organizacji w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

Art.14

1.Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
3) korzystania ze wsparcia i pomocy przewidzianej statutem,
4) zaskarżania do Walnego Zebrania członków uchwały zarządu o skreśleniu z listy członków,
5) używania znaków i symboli Stowarzyszenia na zasadach, które określa Walne Zebranie członków,

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
2) udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

Art.15

1. Członek wspierający ma prawa określone w art.14 ust.1, pkt.1,3-5.
2. Członek wspierający ma obowiązki określone w art.14 ust.2 pkt 2-3.Art.16

Uchwałę o przyjęciu członka zwyczajnego Zarząd podejmuje na wniosek kandydata oraz na podstawie pisemnej rekomendacji, wystawionej przez co najmniej dwóch aktualnych członków Stowarzyszenia.

Art.17

1. Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego Zarząd podejmuje na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
2. Deklaracja określa charakter i rozmiary zaangażowania w działalność Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający może określić w deklaracji sposób wykorzystania środków przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia.

Art. 18

Instancją odwoławczą od uchwał w przedmiocie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu jest Walne Zebranie.

Art.19

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) śmierci osoby fizycznej albo likwidacji osoby prawnej,
2) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,
4) skreślenia z listy członków z powodu trwałego nie wykonywania obowiązków określonych w art. 14 ust. 2 pkt. 1 i 2 statutu.Rozdział IV
ORGANIZACJA I WŁADZE STOWARZYSZENIA
Art.20


Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie.
2. Zarząd.
3. Rada Nadzorcza

Art.21


1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) ocena aktywności Stowarzyszenia,
2) uchwalanie programów działania na terenie kraju,
3) uchwalanie statutu i jego zmian,
4) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
5) wybór Prezesa, trzech Wiceprezesów, Skarbnika i czterech członków zarządu,
6) wybór 5 członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i dwóch członków,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
8) określanie zasad używania znaków i symboli Stowarzyszenia,
9) podejmowanie decyzji o zakresie i formach poparcia Stowarzyszenia dla osób i organizacji uczestniczących w wyborach,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
11) podejmowanie uchwał dotyczących zaciągania maksymalnych zobowiązań zaciąganych przez Zarząd,
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał w przedmiocie pozbawienia członkostwa.

Art.22

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Krajowy:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Rady Nadzorczej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych, podając sprawy , które mają być przedmiotem obrad Walnego Zebrania.
3. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 45 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust.2.
4. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Rada Nadzorcza.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art.23

1. Delegatami na Walne Zebranie są wszyscy członkowie zwyczajni.
2. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział przedstawiciele członków wspierających.
3. Organ zwołujący publikuje w organie Stowarzyszenia lub wysyła imienne zawiadomienia wraz z porządkiem obrad nie później niż na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.


Art.24

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu, o ile statut niniejszy nie stanowi inaczej.
2. Uchwały Walnego Zebrania dotyczące zmiany statutu zapadają większością 2/3 oddanych głosów przy obecności 1/2 uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu.
3. Jeżeli Walne Zebranie zwołane w pierwszym terminie nie osiągnęło wymaganego quorum, Zarząd w ciągu jednego miesiąca zwołuje następne Walne Zebranie, które podejmuje wiążące uchwały bez względu na ilość jego uczestników uprawnionych do głosowania. Nie dotyczy to art. 40.

Art.25

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku.

Art.26

1. Naczelną władzą Stowarzyszenia jest Zarząd Krajowy, składający się z 9 osób, wybieranych na poszczególne funkcje przez Walne Zebranie.

2. W skład zarządu wchodzą :
1) Prezes Zarządu
2) trzech wiceprezesów Zarządu
3) Skarbnik
4) czterech członków
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia mają prawo Prezes Zarządu, Skarbnik i Wiceprezesi Zarządu, przy czym wymagane jest jednoczesne współdziałanie dwóch osób

4. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie w toku kadencji, organ ten może dokonywać kooptacji we własnym zakresie (w liczbie nie przekraczającej połowy składu pochodzącego z wyboru), bądź też uzupełnienie może następować w trybie przewidzianym dla wyboru Zarządu. Dotyczy to odpowiednio uzupełnienia Rady Nadzorczej.

5. W przypadku nie możności dokonania kooptacji na zasadzie wskazanej w ust. 4 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie członków.

Art.27

1. Zarząd kieruje działalnością całego Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem członków.
2. Zarząd krajowy w szczególności :
1) przyjmuje członków oraz skreśla z listy członków,
2) wykonuje uchwały Walnego Zebrania członków,
3) uchwala budżet i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe,
4) zarządza majątkiem Stowarzyszenie w ramach posiadanych pełnomocnict,
5) zaciąga zobowiązania finansowe w ramach posiadanych upoważnień,
6) zwołuje Walne Zebrania- zwyczajne i nadzwyczajne,
7) składa na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swej działalności,
8) uchwala regulamin Zarządu.
9) Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest: jeden z Wiceprezesów i Skarbnik łącznie.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na kwartał lub na łączny wniosek pozostałych członków Zarządu, w terminie nieprzekraczalnym 10 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

4. Zarząd prowadzi centralny rejestr członków.

Art.28

Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura. Biurem kieruje dyrektor, powoływany przez Zarząd.


Rada Nadzorcza
Art. 29

1. Rada Nadzorcza jest powoływana do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu. Organ ten jest odrębnym organem od organu zarządzającego i nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

Art. 30

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i 2 członków wybieranych na poszczególne funkcje przez Walne Zebranie.
2. Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej łącznie.
Art. 31

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) kontrola działalności Zarządu,
2) przedstawianie Zarządowi uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,
3) zgłaszanie zarządowi umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał zarządu, sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności.

Art. 32

Rada Nadzorcza jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu co najmniej raz na kwartał.

Art. 33

Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Art. 34

Szczegółowy tryb i zasady działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez tę Radę.

Przepisy wspólne
Art. 35

Kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
Art. 36

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 37

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Wysokość składek określa Zarząd Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami

Art. 38

1. Zabronione jest:
1)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2)przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy, jak również ich osoby bliskie.Rozdział VI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
Art. 40

1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. z późn. zm. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. Nr 79, poz.855 )