STOWARZYSZENIE OBYWATELSKICH INICJATYW,

CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI UNII SPÓŁDZIELCÓW MIESZKANIOWYCH


oraz

CENTRUM EDUKACYJNE "JURYSTA"zapraszają na konferencję naukową na temat:


"Budownictwo mieszkaniowe i gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin, deweloperów, wspólnot i spółdzielni w Polsce oraz w innych państwach Unii Europejskiej, a Fundusze Europejskie "


Patronat naukowy:

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (WSHiP)


19 maja 2006 r. w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, ul. Świeradowska 43, s.130


Program:

10.00 Otwarcie, Prof. dr hab. Teresa Gardocka, Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa (WSHiP)
10.15 Nowy program budownictwa mieszkaniowego, Pan Piotr Styczeń, Wiceminister Transportu i Budownictwa
11.00 Mieszkalnictwo komunalne i spółdzielczość mieszkaniowa w Niemczech i w innych państwach Unii Europejskiej, a fundusze Europejskie, Pan dr Horst Riese, Przewodniczący Stowarzyszenia Wspierania Spółdzielczości; Pani dr Krystyna Krzekotowska, Kierownik Studium Podyplomowego Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami WSHiP, Jacek Szczeciński, Dyrektor USM


12.30 Przerwa na kawę
13.00 Dokonane i projektowane zmiany w spółdzielczym prawie mieszkaniowym, w ustawie o ochronie praw lokatorów oraz w ustawie o własności lokali; Pani dr Irena Kleniewska, wykładowca WSHiP i radna m.st. Warszawy, Pan Jerzy Krzekotowski, radca prawny, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa,

14.00 Prawo mieszkaniowe a prawo rodzinne, Prof. dr Helga Oberloskamp, Fachhochschule Köln
14.30 Przerwa obiadowa.
15.15 Międzynarodowa współpraca parlamentarzystów nad doskonaleniem prawa (panel)
16.00 Koncepcja niemiecko-polskiej letniej szkoły zarządzania nieruchomościami jako forma doskonalenia zarządców nieruchomości (II stopień specjalizacji), Pan prof. Jerzy Kisielnicki, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego WSHiP; Pani Łucja Bulfan-Fritz wykładowca WSHiPDer Bürgerinitiativenverein, das Zentrum für Informationen und

Ausbildung der Union der Wohnungsbaugenossenschaftensowie

das Ausbildungszentrum "Jurysta" W POLSCE

laden ein
zu einer wissenschaftlischen internationalen Konferenz zum Thema:


"Wohnungsbau und Verwaltung des Wohnungsbestandes von Gemeinden, Developern, Gemeinshaften und Genossenschaften in Polen und in anderen EU- Staaten sowie EU-Fonds "Wissenschaftliche Schirmherschaft:

Hochschule für Handel und Recht
R. Łazarski (WSHiP)
am 19 Mai 2006 in der Warschauer Hochschule für Handel und Recht R. Łazarski (WSHiP) in Warschau, ul. Świeradowska 43, s.130

Programm:

10.00 Eröffnung, Frau Prof. Dr. hab. Teresa Gardocka, Rektorin der WSHiP (im. Ryszarda Łazarskiego)
10.15 Das neue Programm für Wohnungsbau, Herr Piotr Styczeń, Vizeminister für Transport und Bauwirtschaft
11.00 Kommunale Wohnungswirtschaft und Wohnungsbaugenossenschaften in Deutschland und anderen EU- Staaten sowie EU-Fonds, Herr Dr. Horst Riese, Vizepräsident des Deutsch-Polnischen Verbandes für der Wohnungswesen, Stadtentwicklung und Umwelt, Vorsitzender des Vereins für Förderung des Genossenschaftsidee; Frau Dr. Krystyna Krzekotowska, Leiterin des Postgraduierten Studiengangs für Management und Vermittlung in der Immobilienwirtschaft der WSHiP, Frau Anna Rykowska, Bürgerinitiativenverein
12.30 Kaffeepause
13.00 Erfolgte und geplante Änderungen des genossenschaftlichen Wohnungsbaurechts, des Mieterschutz und Wohnungseigentumgesetzes, Frau Dr Irena Kleniewska, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der juristischen Fakultet des WSHiP, Rätin der Stadt Warschau, Herr Jerzy Krzekotowski, Rechsberater und Vorsitzender der Polnischen Gesellschaft für Wohnungswesen
14.00 Wohnungsrecht und Familienrecht - Prof. dr Helga Oberloskamp, Fachhochschule Köln
14.30 Mittagspause
15.15 Internationale Kooperation der Parlamentarier zur Verbesserung der Gesetzgebung (Panel)
16.00 Konzept für eine Deutsch-Polnische Sommerschule für Immobilien-Menagement als Form der Fortbildung von Immobilienverwalten (II Spezialisierungsgrad), Herr Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Direktor des Zentrums für Postgraduirten Studien der WSHiP, Frau mgr Łucja Bulfan-Fritz wissenschaftliche Mitarbeiterin WSHiP
KARTA ZGŁOSZENIOWA


Imię i Nazwisko Adres Instytucja tel. fax e-mail
         

Kartę zgłoszeniową wraz z dowodem wpłaty kwoty 250 zł na konto Stowarzyszenia
(ING Bank Śląski 41 1050 1041 1000 0022 89­75 8340)
prosimy przesłać na adres:
Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, 01 682 Warszawa ul. Gombrowicza 17 lub faxem 0-22-833-11-60, krzekotowska@soi.fc.pl