W dniu 7 kwietnia 2005 r. Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw zorganizowało wspólnie z Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniem Prawników w Sali Senatu RP międzynarodową konferencję naukowej na temat: "Parlamentaryzm i sądownictwo a Konstytucja Europejska".

       Przyszło nam się spotkać w tak trudnym momencie, jakim jest strata Ojca Świętego, Wielkiego Papieża- Polaka, która tak boleśnie nas wszystkich dotknęła, stwierdziła otwierając obrady dr Krystyna Krzekotowska Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw.

Otwarcie konferencji na temat "Parlamentaryzm i sądownictwo a Konstytucja Europejska" dokonuje
dr Krystyna Krzekotowska Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw

W przededniu konferencji hołd zmarłemu Papieżowi oddał cały Polski Parlament, uczyniła to także największa frakcja polityczna europarlamentu jaką jest Europejska Partia Ludowa- Europejscy Demokraci (EPL-ED).
7 kwietnia i my- Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw i zebrani goście, polscy i niemieccy prawnicy wszystkich zawodów prawniczych, dziennikarze i organizacje pozarządowe - również uczciliśmy pamięć Jana Pawła II.
Specjalnie przybył do nas ksiądz Prałat dr Leszek Slipek i Ks. Piotr Walasek, duszpasterz Przedsiębiorców - delegat Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa , by wspólnie w imieniu Episkopatu pobłogosławić inicjatywom obywatelskim i wspólnie z nami przez modlitwę i zapalenie zniczy przed portretem Ojca Świętego oddać hołd naszemu Wielkiemu Polakowi.

Do wspólnej modlitwy w intencji Ojca Świętego zapraszają Ks. Piotr Walasek, red. Danuta Holecka (TVP3)
i dr Krystyna Krzekotowska Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw

Modlitwa w intencji Ojca Świętego - Anna Rykowska - skarbnik zarządu Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, prof. Siegfried Willutzki - prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów, Liwiusz Laska - sekretarz Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, dr Krysytna Krzekotowska wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, red. Danuta Holecka (TVP 3), ks. Prałat dr Leszek Slipek, ks. Piotr Walasek - duszpasterz przedsiębiorców, dr Andrzej Arendarski - prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Jolanta Horak - członek rady nadzorczej Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, Ziemowit Gać (Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw)

Uczestnicy konferencji odmawiają modlitwę w intencji Papieża - Wielkiego Polaka i Patrona Europy

Tej podniosłej i wzruszającej części obrad Przewodniczyła red. Danuta Holecka.
Moderatorzy, którymi byli dr Krystyna Krzekotowska - Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i Liwiusz Laska - Sekretarz Generalny Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników przywołali znamienne słowa z nauki Ojca Świętego, mające szczególne znaczenie dla integracji europejskiej, w tym wypowiedzi.
Pani Senator i Sędziego Trybunału Stanu Anny Boguckiej-Skowrońskiej, iż Jan Paweł II jest i będzie kolejnym, wielkim patronem Europy. Sekretarz Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników Liwiusz Laska odczytał piękne słowa listu Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Kalwasa i zaprosił Prezydium Konferencji i Gości do zapalenia świec i zniczy pod obrazem Ojca Świętego.

Dr Krystyna Krzekotowska - Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw

Świece zapala Julian Bojmart - Wiceprezes Zarządu Fundacji Polonia

Liwiusz Laska - Sekretarz Generalny Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników

Student Wydziału Prawa UW Przemysław Szramowski - członek,
założyciel Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw

Student - tłumacz konferencji który przybył specjalnie z Roztoka.

Ks. Piotr Walasek i dr Karolina Winkler - prezes Stowarzyszenia Regionalne Forum Kobiet

Dr Andrzej Arendarski - prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Ks. Piotr Walasek i prof. Siegfried Willutzki - Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów

Anna Rykowska - skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw

Gabriela Rudnicka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw,
Ks. Piotr Walasek i prof. Siegfried Willutzki

Jolanta Horak - pracownik naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa

Jako pierwszy głos zabrał prezes Krajowej Izby Gospodarczej dr Andrzej Arendarski. Na wstępie podkreślił, iż rozszerzenie Unii Europejskiej zawsze było gorąco popierane przez polskich przedsiębiorców. Jednocześnie wyraził zaniepokojenie powstającymi problemami stosowania prawa europejskiego przez polski wymiar sprawiedliwości, co nie pozostaje bez wpływu na rozwój gospodarki.
Dlatego też wyraził on głębokie poparcie dla utworzenia Europejskiej Akademii Prawa, która będzie prowadzić doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy oraz innych pracowników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości.
Przypomnijmy, iż to właśnie jeden z głównych celów statutowych Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz pełnego urzeczywistnienia tego celu, jakim jest Europejska Akademia Prawa.

     Uczestnicy konferencji w tym dyr. Malanowski reprezentujący Rzecznika Praw Obywatelskich podnosili, jak ważne jest propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej, jej instytucjach, mechanizmach działania. Od tej świadomości społecznej będzie zależało bowiem przyjęcie Konstytucji Europejskiej w ogólnonarodowym referendum. Potrzebę taką poparli obecni na sali przedstawiciele prasy, radia i telewizji.
Red. Michał Jarkiewicz z "Radio dla Ciebie" przedstawił projekt prowadzenia przy współpracy ze Stowarzyszeniem Obywatelskich Inicjatyw, cyklu audycji radiowych pod nazwą "Wszechnica Obywatelska" mającego być swoistym forum dialogu społecznego rozwijającego europejską świadomość obywateli. Program będzie uruchomiony od maja tego roku. Pani dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw przypomniała o projekcie także audycji telewizyjnych na temat "Wymiar Sprawiedliwości w rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej", dzięki wsparciu Pana Ministra Jarosława Pietrasa Szefa Komitetu Integracji Europejskiej i Pana Ministra Sprawiedliwości Pana Andrzeja Kalwasa .
O rezultatach tych wspaniałych inicjatyw będziemy informować także na łamach nowego Pisma Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw - noszącego nazwę "Inicjatywy Obywateli", którego Redaktorem Naczelnym jest dr Krystyna Krzekotowska, a Sekretarzem Redakcji Anna Rykowska.
   Na konferencję przybył za granicy nasz znamienity gość prof. Siegfried Willutzki, Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów. Podzielił się z nami doświadczeniami z funkcjonowania Akademii Sędziowskich w Niemczech oraz Europejskiej Akademii Prawa, do której należy wiele państw członkowskich Unii Europejskiej.

Prof. Siegfried Willutzki wygłasza referat na temat: "Sądownictwo i Konstytucja Europejska",
tłumaczy Anna Rykowska - skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw,
obok Liwiusz Laska - Sekretarz Generalny Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników

Prof. Siegfried Willutzki informuje o Europejskiej Akademii Sędziowskiej w Trier, tłumaczy
dr Krystyna Krzekotowska Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw

Prof. Siegfried Willutzki podkreślił znaczenie Konstytucji Europejskiej dla sądownictwa w swym referacie nt.: "Sądownictwo i Konstytucja Europejska". Przypomniał o tym, w jaki sposób przebiegały prace, które doprowadziły do skonstruowania Traktatu Konstytucyjnego. Przedstawił też podstawowe elementy Traktatu, w tym nowe instytucje europejskiego wymiaru sprawiedliwości.

Polski i niemiecki sędzia rozmawiają na temat doskonalenia pracowników Wymaru Sprawiedliwości;
Siegfried Willutzki i Tomasz Kałużny

Do rozmowy włączyła się dr Krystyna Krzekotowska - Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw zapraszając do współpracy Europejskiej Akademii Prawa im. Jana Pawła II

I my przybliżmy dzieje tego aktu, co jest istotne dla propagowania wiedzy o Unii Europejskiej.
Droga do unijnej Konstytucji prowadzi poprzez takie akty jak: Traktat Rzymski('57), Jednolity Akt Europejski('86), Traktat z Maastricht('92),Traktat z Amsterdamu('97),Traktat z Nicei('01), aż do Deklaracji z Laeken(15.XII.2001). To właśnie na szczycie w Laeken w Belgii z udziałem głów i rządów 15 państw członkowskich UE przedstawiono ideę przyjęcia Konstytucji. W celu jej realizacji powołano Konwent Europejski mający pracować nad przygotowaniem projektu traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. W ramach Konwentu (działającego od 28.II.2002r.) ustanowiono grupy robocze oraz tzw. koła dyskusyjne.
Przedmiotem pracy jednego z takich kół było funkcjonowanie organów sądowych Unii.
Ostatecznie po 16 miesiącach wytężonych prac Konwent złożony ze 105 członków zatwierdził w drodze konsensusu projekt traktatu.
W takiej też wersji przedstawiono go na Konferencji Międzyrządowej, złożonej z przedstawicieli rządów państw członkowskich oraz przyszłych państw członkowskich.
Konstytucja Europejska została podpisana przez głowy państw i rządów 25 państw członkowskich w Rzymie 29.X. 2004 r.
Ten akt najwyższej rangi zastępuje jednym tekstem dotychczasowe główne traktaty europejskie.

Symboliczny łańcuch wspólnoty duchowej - Od prawej: Sędzia Zbigniew Krupa - prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, red. Danuta Wieluńska, red. Jarosław Gugała (TV Polsat), red. Danuta Holecka (TVP 3), Liwiusz Laska - Sekretarz Polsko - Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, dr Krystyna Krzekotowska - Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, red. Monika Białek (TV Puls), sędzia prof. Siegfried Willutzki

Konstytucja daje gwarancje poszanowania określonych wspólnych wartości, wolności i modelu społeczeństwa europejskiego.
Wymienia 6 rodzajów aktów legislacyjnych (źródeł prawa) wydawanych przez organy Unii Europejskiej (ustawa europejska, europejska ustawa ramowa, rozporządzenie europejskie, decyzje europejskie oraz zalecenia i opinie).
     Prof. Siegfried Willutzki zaakcentował w swoim referacie, iż Konstytucja przewiduje wzmocnienie współpracy sądowej w sprawach cywilnych, co ma na celu wzajemne uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych i decyzji pozasądowych. Zakłada też pomoc w dziedzinie gromadzenia dowodów.
 Zwrócił także uwagę, na wzmocnienie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych mające na celu skuteczniejsze zwalczanie terroryzmu, seksualnego wykorzystywania kobiet i dzieci, handlu narkotykami, prania brudnych pieniędzy, korupcji i przestępczości zorganizowanej.
    Prof. Siegfried Willutzki podsumował doniosłą rolę Trybunału Sprawiedliwości jako strażnika tego, by legislacja UE była interpretowana i stosowana w ten sam sposób na całym obszarze Zjednoczonej Europy.
Wyraził uznanie dla powołania z inicjatywy obywateli skupionych w Stowarzyszeniu Obywatelskich Inicjatyw, nowej ważnej instytucji, jaką jest Europejska Akademia Prawa w Warszawie im. Jana Pawła II. Siegfried Willutzki wyraził żal, że tak przyjazny idei integracji europejskiej Ojciec Święty nie doczekał tej chwili, dodając, że głęboko wierzy w to, że błogosławi tę inicjatywę obywatelską z niebios. Jan Paweł II to bowiem kolejny Wielki Patron Europy.
Także Konstytucja Europejka podnosząca do rangi przepisu konstytucyjnego wspieranie przez Unię Europejską doskonalenia prawników wymiaru sprawiedliwości, postawiła na porządku dziennym uzupełnienie systemu kształcenia prawników w nowych państwach członkowskich o Europejską Akademię Prawa.
Istniejąca w Niemczech w Trier Europejska Akademia Prawa już i tak przeciążona zadaniami, związanymi z doskonaleniem prawników Europy Zachodniej nie jest bowiem w stanie - jak zaznaczył prof. Willutzki - sprostać tym nowym zadaniom w zakresie doskonalenia prawników z Europy Wschodniej.
Można przy tym oprzeć się na doświadczeniach , współpracy polsko-niemieckiej, która rozpoczęła się w 1980 r. z inicjatywy Instytutu Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości (w tym Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Edwarda Warzochy i dr Krystyna Krzekotowskiej - Kierownika Zakładu Prawa Cywilnego tego Instytutu) oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów Niemieckich, pod jego przewodnictwem. W pracy tej Akademii trzeba uwzględnić potrzeby nowych państw Członkowskich.
 Kolejny referat poświęcony polskiemu parlametaryzmowi wygłosił niekwestionowany autorytet polskiej myśli prawniczej, jakim jest prof.dr hab Piotr Wieczorek z Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Piotr Winczorek z Uniwersytetu Warszawskiego wygłasza referat na temat polskiego parlamentaryzmu

Prof. Piotr Winczorek z Uniwersytetu Warszawskiego wygłasza referat na temat polskiego parlamentaryzmu,
obok dr Krystyna Krzekotowska i prof. Siegfried Willutzki

Dyrektor Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzej Malanowski (z lewej strony) i prof. Piotr Winczorek w otoczeniu sędziów poliskich i niemieckich: Sędziego Jacka Satki - prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie, Sędziego Tadeusza Kałużnego, Sędziego Zbigniewa Krupy - prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,
dr Krystyny Krzekotowskiej - Wiceprezesa Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
i Sędziego prof. Siegfrieda Willutzkiego prezesa Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów

  W swoim referacie wprowadził nas w początki parlamentaryzmu na ziemiach polskich sięgające XV, XVI wieku. Przypomniał uchwalenie Konstytucji 3-go Maja z 1791 roku, pierwszej Konstytucji w Europie i drugiej na świecie.
Mówił o burzliwych dziejach sejmu i senatu odzwierciedlających losy Polski i narodu polskiego na przełomach wieków, aż po dzień dzisiejszy.
Te naukowe referaty były przedmiotem debaty panelowej z udziałem wybitnych przedstawicieli prasy radia i telewizji, bez pomocy których - jak dobitnie podkreślił prof. S. Willutzki - nie da się nigdzie na świecie zrealizować tak ważnego celu, jakim jest edukacja prawna i obywatelska społeczeństwa. Zgodnie zaakcentowano rolę mediów i wręcz misję dziennikarzy postępujących zgodnie z etyką zawodową dla urzeczywistniania się nauki Ojca Świętego i moralnej odnowy, a nawet moralnej rewolucji we wszystkich dziedzinach życia, jaka się w tej chwili dokonuje w Polsce, w Europie i na świecie.

Redaktor Jarosław Gugała przekonuje, by media "nie straszyły" obywateli jednostronnie czarnymi obrazami rzeczywistości, co powoduje, że Polacy boją się wracać do Kraju. Wie to z własnych doświadczeń w czasie pełnienia misji Ambasadora Polski. Obok red. Monika Białek (TV Puls) i red. Danuta Holecka (TVP3)

Redaktor Jarosław Gugała przekonuje, by media "nie straszyły" obywateli jednostronnie czarnymi obrazami rzeczywistości, co powoduje, że Polacy boją się wracać do Kraju. Wie to z własnych doświadczeń w czasie pełnienia misji Ambasadora Polsk, obok dr Krystyna Krzekotowska i red. Monika Białek

Debacie przedstawicieli mediów przewodniczył Jarosław Gugała (w części "Parlament a partie polityczne") oraz Iwona Białek (" Media a Parlament").
Red. Danuta Holecka (TVP3), Dominika Wielowiejska (Gazeta Wyborcza), Aneta Mościska (Gazeta Prawna - patron medialny Konferencji), Anna Rykowska, Lidia Markiewicz, Jolanta Horak (Inicjatywy Obywateli) i inni uczestnicy debaty akcentowali potrzebę docierania nawet do najtrudniejszej prawdy i informowania o niej obywateli, zgodnie konstytucyjnie gwarantowanym prawem do informacji.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawili wiele konkretnych obywatelskich inicjatyw, które będą, jako praca u podstaw, podejmowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Obywatelskich Inicjatyw. Dr Elźbieta Woźniak Prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Twórczych z Wrocławia przypomniała, że równoprawne uczestnictwo w debatach politycznych także kobiet sprzyjałoby podnoszeniu poziomu kultury politycznej.
W Konferencji uczestniczyli sędziowie, adwokaci, radcowie prawni i notariusze  z całej Polski, wyrażając gotowość współpracy z Europejską Akademią Sędziowską w Warszawie. Deklarację taką złożyli też szefowie licznych organizacji pozarządowych, w tym Fundacja Polonia.
Krystyna Krzekotowska w imieniu organizatorów Konferencji wyraziła nadzieję na kontynuację tak ważnej dla obywateli i ich inicjatyw współpracy z mediami, kierując serdeczne słowa powitania pod adresem przybyłej na Konferencję Pani Danuty Waniek, której rola jako Prezesa Krajowe Rady Radiofonii i Telewizji jest nie do przecenienia, zwłaszcza także w zakresie edukacji prawnej i obywatelskiej.
Do uczestników Konferencji wiele ciepłych i ważnych słów dotyczących roli prawników dla procesów integracji europejskiej skierował Minister Sprawiedliwości Andrzej Kalwas, w liście - apelu, odczytanym przez Pana Liwiusza Laskę Sekretarza Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników. Minister Sprawiedliwości podkreślił we wspomnianym liście, iż zagadnienia "Parlamentaryzm i sądownictwo, a Konstytucja Europejska" mają istotne znaczenie dla dalszego rozwoju współpracy w ramach Unii Europejskiej, także w odniesieniu do budowy przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
         Postanowienia Traktatu Konstytucyjnego, dotyczące głównych instytucji Unii, zmierzają do zachowania niezbędnej równowagi systemowej pomiędzy instytucjami reprezentującymi z jednej strony - interesy państw członkowskich, z drugiej zaś - interesy wspólnotowe. Minister Andrzej Kalwas przypomniał, że godne uwagi są również propozycje wzmocnienia roli parlamentów narodowych państw członkowskich w funkcjonowaniu Unii Europejskiej, co umożliwiła ustawa z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Wspólnota pań wszystkich zawodów (prawników, lekarzy, nauczycieli, naukowców, dziennikarzy)

Przypomniał następnie, że Traktat Konstytucyjny zawiera zasadę nadrzędności prawa europejskiego nad krajowym. Towarzyszy jej zasada autonomii proceduralnej prawa krajowego. Oparta jest ona na założeniu, że wymiar sprawiedliwości w państwach członkowskich UE - członkach Rady Europy i sygnatariuszach Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - zagwarantowany jest na wymaganym przez Konwencję poziomie i traktowany jako nieodzowny element tradycji oraz kultury prawnej Europy. Karta Praw Podstawowych nie rozszerza zakresu stosowania unijnego prawa poza kompetencje UE. Prawa podstawowe zagwarantowane w Unii nie mają innych skutków niż te, które wynikają z uprawnień jasno określonych Traktatem, a przepisy zbieżne z Europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności mają takie samo znaczenie. Standard owej ochrony, zakreślony przez postanowienia Karty w obszarze wymiaru sprawiedliwości, nie wykracza poza standard ochrony, którym kieruje się polski wymiar sprawiedliwości.
Na koniec Minister Sprawiedliwości zwrócił uwagę, iż trwające niemal rok doświadczenia członkostwa w UE dowodzą, że polskie sądy są dobrze przygotowane do stosowania prawa europejskiego. Prowadzone od wielu lat szkolenia uwrażliwiły środowiska prawnicze na konieczność zdobywania informacji o prawodawstwie europejskim oraz stałego podnoszenia kwalifikacji. Gotowości polskich sędziów do pełnego i równego udziału w europejskim dyskursie prawniczym dowiodła choćby, zorganizowana w listopadzie 2003 r., pod patronatem Prezydenta RP, konferencja "Prawo Unii Europejskiej w wewnętrznym porządku prawnym Państw Członkowskich", podczas której prawnicy, teoretycy i praktycy, z krajów "starej" Unii i z Polski, dyskutowali o zasadach wdrażania prawa europejskiego do porządku krajowego, stosowaniu prawa europejskiego przez sądy krajowe oraz zasad odpowiedzialności za jego naruszenia. Traktat Konstytucyjny wyznacza ewolucyjną drogę przemian i stanowi ważny krok na drodze integracji europejskiej. Rola Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych wzrasta, a podstawowe zasady związane z wymiarem sprawiedliwości znajdują w nim swoje konkretne miejsce. Rozwiązania te mają na celu zwiększenie legitymacji i wiarygodności UE, zmierzającej w kierunku korzystnym dla obywateli i wpisują się w dynamikę procesu wzmocnienia współpracy europejskiej. Na koniec Pan Minister złożył uczestnikom Konferencji życzenia owocnych obrad.

Uroczyste przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i wręczenie pełnomocnictwa na okręg Wałbrzych Panu Świtce

Uroczyste przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i wręczenie pełnomocnictwa na okręg Wałbrzych Panu Świtce, z prawej: redaktor Aneta Mościcka z Gazety Prawnej patrona medialnego konferencji

Słowa Ministra Sprawiedliwości w pełni współbrzmiały z dorobkiem debaty polskich i niemieckich prawników, dziennikarzy i organizacji pozarządowych, a zwłaszcza z wypowiedzią dyr. Andrzeja Malanowskiego przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich.
Ich urzeczywistnieniu będzie sprzyjać także inicjatywa obywatelska dotycząca Europejskiej Akademii Prawa w Warszawie im. Jana Pawła II.
Warto przypomnieć, że rozmowy w tej sprawie podjęto przed miesiącem 7 marca 2005 także z Sędziami Sądu Najwyższego, w tym z Prezesem Stowarzyszenia Sędziów Sądu Najwyższego dr Józefem Musiałem i prof. Edwardem Warzochą, Sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego - wieloletnim dyrektorem Instytutu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dr Krystyna Krzekotowska i Karolina Lankiewicz