"SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KONGRESU BUDOWNICTWA

Z MINISTREM P. STYCZNIEM"       W dniu 25 kwietnia odbyło się robocze spotkanie Kongresu Budownictwa z udziałem ekspertów Kongresu. Przewodniczący Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa przedstawił informację na temat dotychczasowej działalności. Na początku jeszcze raz podkreślił, że wszystkie organizacje współpracujące zachowują pełną autonomię i prezentują poglądy ważne dla swoich środowisk i stowarzyszonych podmiotów. Kongres Budownictwa wspiera poszczególne inicjatywy lub podejmuje sprawy ważne dla całego budownictwa, w tym dla budownictwa mieszkaniowego.

W ostatnim okresie m.in. podejmowano następujące działania:

 • przedłożono w dniu 31.10.06 Ministrowi Transportu i Budownictwa syntetyczny, ekspercki program działania, mający na celu uporządkowanie działalności inwestycyjnej i przyspieszenie rozwoju budownictwa. Program ten w części został zrealizowany;
 • Przedstawiciele Kongresu dwukrotnie spotkali się z kierownictwem Komisji Infrastruktury, prezentując poglądy na tematy budownictwa i możliwej współpracy;
 • Przedstawiciele Kongresu w sumie trzykrotnie spotkali się z Ministrem Jerzym Polaczkiem i Sekretarzem Stanu ds. budownictwa w Ministerstwie Transportu i Budownictwa - Panem Piotrem Styczniem, przedstawiając krytyczną ocenę sytuacji w budownictwie i prac nad porządkowaniem prawa inwestycyjnego;
 • Eksperci Kongresu uczestniczą we wszystkich posiedzeniach Komisji i Podkomisji Sejmowych, na których omawiane są sprawy budownictwa;
 • Kongres Budownictwa społecznym wysiłkiem wydał książkę J. Życińskiego pt. "Budownictwo Mieszkaniowe w Europie Zachodniej- Historia Mieszkaniowej Solidarności", obrazującej działania rządów europejskich w zakresie ożywiania popytu mieszkaniowego;
 • Przedstawiciele Kongresu systematycznie publikują swoje opinie w prasie fachowej i mediach publicznych;
 • dużym sukcesem jest strona internetowa Kongresu (www.kongresbudownictwa.pl). Nasze podstrony w miesiącu marcu odwiedzono 222 tys. razy, a w przeciągu ostatnich 11 miesięcy ponad 1 300 tys. razy.

  Dr Krystyna Krzekotowska (w pięknym szalu) - Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw - ekspert Kongresu Budownictwa. Po jej rekomendacji Stowarzyszenie zostało jednomyślnie przyjęte do Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa.

  Sala obrad

  W dalszej części spotkania rozpatrzono pozytywnie wniosek Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw o przyjęcie w poczet organizacji współpracujących w ramach Kongresu. W drugiej części obrad uczestniczył Sekretarz Stanu Piotr Styczeń. Krótkie wystąpienia w imieniu Kongresu Budownictwa przedstawili:

 • Roman Nowicki - Przewodniczący Kongresu Budownictwa,
 • Ksawery Krassowski - Prezes Izby Projektowania Budowlanego,
 • Jerzy Szczygielski - Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa,
 • Wojciech Malusi - Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

  Obrady zaszczycił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotr Styczeń. Powitanie Ministra Piotra Stycznia.
  Prezes Izby Projektowania Budowlanego wygłasza swój referat, czemu niezwykle uważnie i frasobliwie przysłuchuje się Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej TBS- Pan Zdzisław Słabkowicz. Pani Prezes Krystyna Krzekotowska i prezydium konferencji.

  Ciekawe wystąpienie miał też Pan Zdzisław Słabkowicz - Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej TBS.
  W referatach i wypowiedziach podkreślono te działania rządu, które dają perspektywy dla rozwiązania niektórych problemów, podkreślając jednocześnie sprawy, które nie zostały załatwione lub są załatwiane zbyt powolnie. W szczególności zwrócono uwagę na najgorszy po wojnie budżet dla sfery mieszkaniowej, zbyt powolne prace nad nowelizacją ustaw, liczne błędy w działaniach na rzecz rozwoju drogownictwa i konieczność realizacji zgłaszanego od lat postulatu wyodrębnienia Ministerstwa Budownictwa.