Promocja zatrudnienia osadzonych
W dniu 18 marca 2004 r. pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Kalwasa zorganizowana została w Warszawie przez Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej konferencja naukowa na temat "Promocji zatrudnienia osadzonych".
Na Konferencji na ten niezwykle newralgiczny i wręcz w Polsce zaniedbany temat wprowadzeniem do dyskusji były referaty: Współpraca wymiaru sprawiedliwości z pracodawcami w świetle zatrudnienia osadzonych (Prof. Teodor Szymanowski, Ekspert Parlamentarny), rola przedsiębiorców w aktywizacji osadzonych (dr Andrzej Arendarski - prezes Krajowej Izby Gospodarczej), zatrudnienie osadzonych jako aktywizacja rozwoju budownictwa- (dr Krystyna Krzekotowska - dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa), Możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Unii Europejskiej (Anna Rykowska doktorant nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk), specyfika zatrudnienia osadzonych na podstawie wieloletnich doświadczeń (kpt. Piotr Bugno - specjalista OISW w Warszawie), Osadzony jako pracownik - status prawny (Jolanta Horak doktorant nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk, asystent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie). Uczelnia ta była patronem naukowym tej Konferencji.
Złożoność problemu polega z jednej strony na tym, że istnieje niekwestionowana potrzeba zatrudniania osadzonych, także dla ich resocjalizacji, ale zderza się to z trudnościami, w jakich znalazła się Polska po 15 latach transformacji ustrojowej. Tylko bowiem 48% Polaków w wieku produkcyjnym ma pracę, a odsetek społeczeństwa żyjący poniżej socjalnego minimum w okresie ostatnich 12 lat wzrósł z 20% do 58%.
Szansę na rozwiązanie problemu zmniejszenia bezrobocia i zatrudnienia także osadzonych upatruje się zatem w rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, przy odpowiednim wykorzystaniu funduszy europejskich na wspieranie rozwoju małych i średnich firm, a także tzw. mikroprzedsiębiorców.
Jedną z możliwości przyspieszenia tych procesów jest niewątpliwie rozwój budownictwa mieszkaniowego i całego sektora związanych z tym usług. W Polsce 1.5 miliona gospodarstw domowych nie ma samodzielnych mieszkań. W ciągu ostatnich 12 lat (od ostatniego spisu powszechnego) liczba bezdomnych gospodarstw domowych zwiększyła się o około 400 000.
W Polsce na 1000 mieszkańców przypada 325 mieszkań, podczas gdy w innych krajach europejskich ten wskaźnik wynosi 500.
Tymczasem wsparcie finansów publicznych dla realizacji potrzeb mieszkaniowych obywateli jest obecnie najniższe w historii demokratycznej Polski (opinia Sejmowej Komisji Infrastruktury nr 24 z dnia 22 października 2004 r.).
Również fundusze Unii Europejskiej zarówno te obecne, jak i te przewidywane w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 - 2013 (o czym było obszernie mówione na dwóch kolejnych konferencjach Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw w dniach 21 stycznia i 7 marca 2005 r.) mogłyby w większym stopniu służyć rozwiązaniu tego nabrzmiałego problemu, jakim jest brak dachu nad głową i bezrobocie.
Rozwój budownictwa bowiem może i powinien być kołem zamachowym rozwoju silnej gospodarki i zmniejszania bezrobocia, a tym samym stabilizacji i zapobiegania zjawiskom patologii społecznej, wzrostu przestępczości, czy wręcz zapobiegania społecznym buntom. Wszystkie te trudności nie mogą i nie powinny usprawiedliwiać naszej obojętności, a nawet społecznej znieczulicy wobec problemów resocjalizacji i zatrudniania osadzonych, którzy też są często ofi arami wspomnianych katastrofalnych warunków w jakich się znajdują tak duże grupy naszego społeczeństwa. Konferencji towarzyszyło duże zainteresowanie prasy, radia i telewizji.
Szczególnie interesująco wyniki Konferencji przedstawiła Agata Łukasiewicz ("Rzeczpospolita" nr 66 (7055) z 19-20 marca 2005 r. (tzw. żółte strony). Audycję Telewizyjną w tej sprawie pokazała Państwowa Telewizja, realizując dobrze pojęte prawo obywateli do informacji (gwarantowane wszak przez Konstytucję RP). Były również interesujące programy radiowe (w tym w "Radio dla Ciebie").
Pomoc ze strony mediów w dotarciu do opinii publicznej (co dopiero porusza polityków odpowiedzialnych za rozwiązanie problemu), jest zawsze bezcenna. Wiadomo bowiem, że tylko wówczas gdy dany problem uczynimy "medialnym" stanie się on problemem "rozwiązywalnym".
Liczymy, że mimo trudnej sytuacji na rynku pracy, nastąpi poprawa w zakresie zatrudniania pracowników zza krat, czemu sprzyjają zmiany w prawie. Można bowiem osadzonym płacić tylko 50% minimalnego wynagrodzenia tj. 412 zł. Już w czasie obrad Konferencji jej uczestnicy zgłosili konkretne propozycje współpracy i zatrudnienia osadzonych.
Inne bariery prawne mają być także uchylone, o co starają się "więziennicy". Dyskusja na ten temat odbywa się niejako w przeddzień zatwierdzenia Narodowego Planu Rozwoju, który jest obecnie poddawany społecznej konsultacji. Właśnie od aktywności przedstawicieli środowisk związanych z daną dziedziną życia społecznego lub gospodarczego zależy to, ile środków unijnych zostanie skierowanych na osiągnięcie danego celu społecznego lub gospodarczego.
Rzeczą każdego państwa członkowskiego jest przedstawianie w Narodowym Planie Rozwoju, swoich inwestycji, z uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych danego Państwa. Wiele z wspomnianych celów wymaga likwacji barier prawnych. Potrzebne jest przy tym tzw. obywatelskie inicjowanie i "patrzenie na ręce" zarówno przy planowaniu na szczeblu centralnym, jak również na szczeblu regionalnym.
Kolejna Konferencja Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw będzie miała poświęcona tak ważnej kwestii jak: "Parlamentaryzm i sądownictwo a Konstytucja Europejska" i odbędzie się 7 kwietnia w Sali Senatu RP, godz. 11.00 (por. program Konferencji poniżej). Następnie organizujemy Wieczór Ukraiński w dniu 24 kwietnia 2005 r. na Chmielnej 9, a więc w gościnnych progach Stronnictwa Demokratycznego, a 28 kwietnia w Ministerstwie Sprawiedliwości konferencję na temat: Krajowego Rejestru Sądowego. Rozpoczynać ona będzie serię Konferencji pod ogólnym tytułem "Polski wymiar sprawiedliwości w rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej".
Serdecznie zapraszamy!!!