NARODOWY PLAN ROZWOJU JAKO SZANSA DLA KOBIET
(Konferencja w Sali Kolumnowej Urzędu Rady Ministrów w Warszawie)

 

dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i Jolanta Horak członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia uczestniczyły w ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn z udziałem Fundacji OŚKA, w dniu 14 kwietnia 2005 r.
Tematem debaty był: NARODOWY PLAN ROZWOJU JAKO SZANSA DLA KOBIET W debacie Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-20013 był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi z całej Polski z uwzględnieniem szczególnie w Unii Europejskiej wysoko eksponowanych zagadnień, takich jak budowa społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa oraz równość i sprawiedliwość.
Najważniejsze założenia planu przedstawił prof. Jerzy Hausner, doradca społeczny Prezesa Rady Ministrów, b. wicepremier.
      Dokonując oceny planowanych rozwiązań z punktu widzenia szans dla kobiet Wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka, Minister Polityki Społecznej uwypukliła ich podstawowe mankamenty i zachęciła zebranych do krytycznej recenzji projektu Narodowego Planu Rozwoju, gdyż na tym etapie istnieje możliwość wprowadzania zmian do tego projektu. Z kolei dr hab. Magdalena Środa, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn krytycznie oceniła aksjologię tego planu, podając cały szereg przykładów niespójności aksjologicznej i sprzeczności celów zakładanych w projekcie Narodowego Planu Rozwoju.
      Agnieszka Grzybek (OŚKA) wskazała na konieczność uwzględnienia problematyki równościowej przez wszystkie instytucje przewidziane w projekcie. Wiele ważnych spostrzeżeń zawarła w swym referacie dr hab. I. Elżbieta Kotowska prof. SGK. Dotyczyły one polityki demograficznej państwa, a raczej jej braku w Narodowym Planie Rozwoju.
Rynek pracy i przedsiębiorczość kobiet to kolejne ważne tematy naświetlone kompleksowo w ref. Ewy Charkiewicz i dr Ewy Lisowskiej. Z poparciem uczestników Konferencji spotkał się postulat utworzenia Centrum Przedsiębiorczości Kobiet, jako realnej pomocy w pokonywaniu różnego typu barier rozwojowych. Usuwaniu ewentualnych barier powstających już na etapie rejestracji firm lub spółdzielni mieszkaniowych poświęcona będzie Konferencja Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i Krajowej Izby Gospodarczej dotycząca Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 kwietnia 2005 r. w Warszawie w Ministerstwie Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11), na którą zainteresowanych zaprosiła dr Krystyna Krzekotowska wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw.

      Ze szczególnym rezonansem spotkała się kwestia edukacji w Narodowym Planie rozwoju, do której nawiązywano także w dyskusji w podgrupach, uznając ten problem za kluczowy dla stworzenia społeczeństwa obywatelskiego a także państwa prawa.

      Obradujący zespół ekspertów ds. strategii rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - pod kierownictwem Renaty Beret-Mieszczanowicz (Demokratyczna Unia Kobiet - Rada Krajowa ), która do Prezydium zaprosiła dr Krystynę Krzekotowską Wiceprezesa Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i członka Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Twórczych oraz Jolantę Horak z Wyższej Szkoły Handlu i Prawa - uznał że niesłusznie zagadnienie kluczowe dla realizacji wszystkich pozostałych punktów Narodowego Planu Rozwoju, tj. zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego znalazło się na samym końcu (16 miejscu) w hierarchii celów zakładanych przez ów plan. Stwarza to wręcz konieczność pilnej pracy Zespołu Ekspertów nad poprawieniem projektu planu w tym zakresie. Konieczne jest rozbudowanie tego punktu, przez wskazanie bardziej szczegółowej strategii budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dla tego zagadnienia powinno też być zapewnione w Narodowym Planie Rozwoju wyższe , a nawet pierwsze miejsce.
      Zasługą organizatorów jest stworzenie płaszczyzny poważnej debaty na te doniosłe dla przyszłości Polski i Polaków tematy. Dlatego autor projektu Narodowego Planu Rozwoju prof. Jerzy Hausner, mimo krytycznej oceny samego dzieła, zyskał w oczach zebranych uznanie za otwartość na zawsze niezbędną przy tak trudnym zagadnieniu konsultację społeczną. Należałoby jednak dopilnować tego, by konsultacja ta nie była tylko czczą formalnością lecz wpłynęła na poprawienie projektu, by odpowiadał on wymaganiom XXI wieku oraz preferencjom określonym przez standardy europejskie.


dr Krystyna Krzekotowska