PRAWO MIESZKANIOWE A ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 


STOWARZYSZENIE OBYWATELSKICH INICJATYW I NIEMIECKO-POLSKIE STOWARZYSZENIE MIESZKALNICTWA, ROZWOJU MIAST I EKOLOGII zorganizowało w dniu 30 czerwca 2005 r. z okazji roku polsko-niemieckiego konferencję na temat: POLSKIE PRAWO MIESZKANIOWE A ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI. W konferencji uczestniczył jako honorowy gość Stefan Messerer - Konsul niemiecki. Moderatorem Konferencji była dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw.

Gwoździem programu był referat adw. Stefana Hambury Prezydenta Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, w którym naświetlił funkcjonowanie instytucji sadów mieszkaniowych w Niemczech

Gwoździem programu był referat adw. Stefana Hambury Prezydenta Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Integracji Europejskiej, który stwierdził, że utworzenie w Polsce sądów mieszkaniowych - jak na to wskazują doświadczenia niemieckie - przyczyniłoby się do skrócenia procesów i poprawy jakości orzecznictwa w sprawach związanych z korzystaniem z mieszkań. Sprawy te rozpatrywane byłyby wówczas przez wyspecjalizowanych w tej dziedzinie prawa sędziów. W Niemczech spory mieszkaniowe bez względu na wartość przedmiotu sporu (a więc nawet wówczas gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 5 000 euro) nie trafiają w I instancji do Sądu Krajowego lecz są rozpatrywane przez odpowiednik polskich sądów grodzkich. Polskie Prawo mieszkaniowe - po licznych interwencjach ustawodawczych i interwencjach Trybunału Konstytucyjnego w zasadzie - jak podkreślano w debacie na Konferencji - w zasadzie odpowiada standardom europejskim. Natomiast w tyle za tym standardami pozostaje jego znajomość, tym bardziej prawo mieszkaniowe nie jest nawet często wykładane na wydziałach prawa.

adw. Stefan Hambura dr Krystyna Krzekotowska i dr Wolfgang Heusel

dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, a w jej ręku "biały kruk" - pismo prawnicze sprzed kilkudziesięciu lat, w którym opublikowano przepisy upoważniające Ministra Sprawiedliwości do zwalniania sędziów i prokuratorów nawet od wymagania studiów prawniczych, aby uświadomić, jak dalece zmieniła się sytuacja i wymagania stawiane prawnikom europejskim wszystkich zawodów prawniczych

Stefan Hambura przypomniał też o tym, że polscy prawnicy, adwokaci i radcowie prawni występujący w sprawach mieszkaniowych powinni zwracać uwagę sędziów na możliwość stosowania prawa unijnego oraz domagać się, występowali oni z zapytaniami do ETS w Luksemburgu co do zgodności polskiego prawa z dyrektywami unijnymi.

dr Wolfgang Heusel Dyrektor Europejskiej Akademii Prawa w Trier w czasie wygłaszania referatu na temat systemu kształcenia prawników w dziedzinie prawa europejskiego, prezentuje program Akademii na rok 2005

Jestem otwarty na współpracę z polskimi prawnikami i korporacjami prawniczymi, a zajęcia dla polskich prawników w Europejskiej Akademii Prawa będą w przyszłości prowadzone w języku polskim - zadeklarował dr Wolfgang Heusel Proszę o głos

Z kolei dr Wolfgang Heusel Dyrektor Europejskiej Akademii Prawa w Trier poinformował o możliwościach, jakie w zakresie doskonalenia zawodowego prawników wszystkich zawodów prawniczych stwarza Europejska Akademia Prawa, która ma charter otwarty i po okresie 8 letniej współpracy z Instytutem Europejskim w Łodzi postanowiła poszerzyć zakres współpracy w polskimi partnerami w tym ze Stowarzyszeniem Obywatelskich Inicjatyw. przeznaczona dla wszystkich krajów członkowskich i finansowana przez Parlament Europejski.

Z dyrektorem Europejskiej Akademii Prawa w Trier dr Wolfgangiem Heuselem rozmawia dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i dr Edward Warzocha Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Powitanie Sędziego Naczelnego Sadu Administracyjnego dr Edwarda Janeczko
dr Krystyna Krzekotowska , Danuta Piontek i Iwona Reszke

Krzysztof Pol pisarz i publicysta prawniczy

Barbara Falandysz i dr Krystyna Krzekotowska

Do tej pory zajęcia w tej Akademii odbywały się w trzech językach niemieckim, francuskim i angielskim, co jak stwierdzono - także w trakcie rozmów w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Kalwasa i przedstawicieli Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw dr Krystyny Krzekotowskiej i Anny Rykowskiej - powinno się zmienić, gdyż stanowi dla polskich prawników poważna barierę. W rezultacie Dyrektor Europejskiej Akademii Prawa wyraził gotowość zorganizowania dla polskich prawników doskonalenia zawodowego w języku polskim. Przypomniał też, że obok kształcenia uniwersyteckiego w warunkach integracji europejskiej dla prawników powołanych do wdrażania w życie prawa europejskiego niezbędne jest kształcenie ponadnarodowe i wymiana doświadczeń z prawnikami innych państw członkowskich. Dlatego obok działających na szczeblach narodowych w różnych państwach członkowskich tzw. akademii sędziowskich potrzebne SA Europejskie Akademie Prawa dysponujące ofertą kształceniową dotyczącą prawa europejskiego, z której wszyscy prawnicy powinni skorzystać. Ale potrzeby w tym zakresie są tak wielkie, że wszelkie inicjatywy zmierzające do poszerzenia tej oferty, w tym utworzenia Europejskiej Akademii Prawa w Warszawie zasługują na aprobatę. Zbyt wiele bowiem zależy od tego jak duży jest zasób wiedzy prawników, adwokatów i sędziów, a także od tego, jaka jest świadomość prawna obywateli. Jeśli bowiem dąży się do zmiany utartej w danym kraju linii orzecznictwa sądowego, to cele ten można osiągnąć często właśnie przez odwołanie się do prawa europejskiego. Oznacza to wzrost zapotrzebowania na edukację europejska, tym bardziej, że świadomość dotycząca prawa europejskiego była na ogół słaba także w starych państwach członkowskich. Jednak zmiana nastąpiła po wprowadzeniu wspólnego rynku i jego zasadami dotyczącymi swobody przemieszczania się osób, świadczenia usług i przepływu kapitału.
Stale poszerza się świadomość potrzeby poznania prawa europejskiego. Właśnie dlatego powstała w 1992 r. Europejska Akademia Prawa. Dziś w każdej dziedzinie prawa mamy do czynienia z oddziaływaniem prawa europejskiego. Otwartość na współpracę z Polską wyrażona zarówno na Konferencji, jak w czasie rozmów w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Ambasadzie Niemieckiej, może i powinna dobrze służyć rozwojowi inicjatyw ze strony polskiej. Dobrze się więc stało, że wizyta Dyrektora Europejskiej Akademii Prawa w Polsce na zaproszenie Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw zbiegła się z powołaniem od dawna oczekiwanej Akademii dla Sędziów i Prokuratorów na mocy ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.

Jestem otwarty na współpracę z polskimi prawnikami i korporacjami prawniczymi, a zajęcia dla polskich prawników w Europejskiej Akademii Prawa będą w przyszłości prowadzone w języku polskim - zadeklarował dr Wolfgang Heusel

W drugiej części Konferencji przedstawione zostały przez Jerzego Krzekotowskiego Prezydenta Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Budowy Miast i Ochrony Środowiska oraz Annę Rykowską zmiany w prawie mieszkaniowym problematyka funduszy europejskich na mieszkalnictwo.

dr Krystyna Krzekotowska i mgr Anna Rykowiska uzgadniają kwestie organizacyjne z poczuciem humoru
chwila odprężenia w czasie przerwy w obradach, by złapać oddech
do kontynuowania dyskusji i udzielania odpowiedzi na wiele pytań Uczestników
Podsumowanie i plany na przyszłość w gronie współorganizatorów