dr Krystyna Krzekotowska


SYSTEM PRAWA MIESZKANIOWEGO I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

A FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA MIESZKALNICTWO(Konferencja naukowa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie - 21. 02. 2006 r.)

Konferencja zorganizowana została przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego oraz Studencką Poradnię Prawną tej Uczelni, której specjalizacją jest poradnictwo w sprawach mieszkaniowych.
Po dokonaniu otwarcia Konferencji przez Prorektora Uczelni dr Ryszarda Grupińskiego i Prof.dr hab. Jerzego Kisielnickiego Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego, wystąpił Gość Honorowy Konferencji Pan Piotr Styczeń, Wiceminister Transportu i Budownictwa. Odpowiadając na pytanie, czy współcześnie Państwo powinno być regulatorem, wyraził On pogląd, że Państwo powinno występować w roli regulatora, a nie fundatora rynku mieszkaniowego, wpływając poprzez politykę podatkową na kształtowanie kosztów budownictwa. Poinformował następnie o wypracowanej definicji budownictwa społecznego, pozwalającej utrzymać VAT dla tego typu budownictwa na poziomie 7%.

Pan Piotr Styczeń Wiceminister Transportu i Budownictwa oraz Pan dr Horst Riese, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Spółdzielczości.

Zwracając się do licznie przybyłej na spotkanie studenckiej grupy uczestników, Minister Piotr Styczeń zaakcentował, że powodzenie programu mieszkaniowego w dużej mierze zależy od pozyskania opinii publicznej, w tym opinii ludzi młodych. W rozwiązaniach mających wspierać rodziny i ludzi młodych nie przewiduje się ograniczeń (progów) dochodowych, a także umożliwia sprzedaż mieszkań już w pierwszym roku po ich nabyciu na zasadach preferencyjnych, co wzmocni wtórny rynek mieszkaniowy.


W nawiązaniu do tragedii w Katowicach, Min. Styczeń, przedstawił nie eksponowaną dotąd w mediach - pogłębioną analizę przyczyn katastrofy. Wskazał na błędy systemowe - dominację zysku właściciela w stosunku do takiej wartości, jaką jest bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości. Właściciele w Polsce działając z chęci zysku, by zysk ten uzyskać po jak najniższych kosztach nie zatrudniają licencjonowanych zarządców nieruchomości a prawo tego na nich nie wymusza.
Rozwój rynku mieszkaniowego wymagać będzie zainicjowania procesu przyznawania II stopnia licencji zarządcy nieruchomości.


Duże rezerwy tkwią, bowiem - jak stwierdził w uaktywnieniu i unowocześnieniu zarządzania nieruchomościami, gdyż mamy do czynienia z postawą bierności i samoograniczania się przez duże grupy zarządców nieruchomości, poruszających się niejako w zamkniętym obszarze działania i nie wykorzystujących możliwości rozwojowych.
Szczególnie duże rezerwy istnieją - jak podkreślił Minister w na terenie małych i średnich gmin, mających rezerwy gruntów pod budowę. Stąd udział gmin w realizacji programu mieszkaniowego jest nie do przecenienia.
Następnie dr Horst Riese Prezes Stowarzyszenia Wspierania Spółdzielczości z Berlina, przedstawiając temat: "Mieszkalnictwo w strategii zarządzania miastem, a Fundusze Europejskie", zwrócił uwagę, że sprawne budowanie i zarządzanie mieszkalnictwem nie jest możliwe bez odpowiednich finansowych środków. Przedstawiając doświadczenia niemieckie, zaznaczył, że wszelkie i zakrojone na dużą skalę prace modernizacyjne w Niemczech wykonane zostały wyłącznie z własnych krajowych Funduszy. Unia Europejska uważała, bowiem dotąd, że jest to zadanie własne poszczególnych państw członkowskich. Jednakże pod wpływem coraz mocniej akcentowanych postulatów zarówno starych jak i nowych państw członkowskich ostatnio zarysowała się zasadnicza zmiana poglądów w tej materii i od 2007 r. przewidziane będą w szerokim zakresie fundusze unijne na budownictwo mieszkaniowe.


Ta nowa wiadomość zelektryzowała wprost słuchaczy. Z zainteresowaniem spotkała się też informacja dotycząca tzw. budownictwa specjalistycznego dla osób starszych (w związku ze zwiększaniem się ich liczby) oraz niepełnosprawnych. Chodzi o zapewnienie im takich warunków, by jak najdłużej mogli oni samodzielnie lub z niewielka pomocą pozostać w swoich mieszkaniach.
Referent zwrócił tez uwagę, że realizacja programu mieszkaniowego tworzy miejsca pracy, a więc przez rozwój budownictwa można zmniejszyć bezrobocie.
Unia Europejska preferuje te programy, które przyczyniają się do ożywienia i integracji środowisk miejskich, wychodzą naprzeciw konkretnym potrzebom i wymaganiom mieszkańców. Chodzi przy tym o zaangażowanie wszystkich aktorów tej sceny: gmin, przedsiębiorców budowlanych, spółdzielni mieszkaniowych i samych mieszkańców. Konieczny jest więc moderator i przewodnik pomiędzy tymi uczestnikami.


Przedstawiając poszczególne programy (URBAN - inicjatywa UE, EFRE - Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego i ESS - Europejski Fundusz Społeczny), referent uwypuklił najistotniejsze cele projektów takie jak:
- oszczędność energii,
- integracja mieszkańców, grup niepełnosprawnych i upośledzonych,
- tworzenie jednostek gospodarczych w środku osiedli mieszkaniowych,
- podniesienie poziomu życia w dzielnicach mieszkaniowych,
- wciąganie do życia zawodowego bezrobotnych.

Poinformował też o nowym zjawisku wynikającym z migracji zarobkowej, które spowodowało konieczność wyburzenia kilkutysięcznych wyludnionych dzielnic miejskich. Podobne tendencje po jakimś czasie mogą pojawić się także w Polsce.
Z wielkim zainteresowaniem spotkał się poświęcony temu samemu tematowi referat Anny Symonowicz, Głównego Specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Gminie Warszawa Żoliborz, która przedstawiła funkcjonowanie pomocy z Funduszy Europejskich na konkretnych przygotowywanych aktualnie projektach z terenu Warszawy.
Z kolei zmiany w systemie prawa mieszkaniowego i ich znaczenie dla zarządzanie nieruchomościami przedstawił Jerzy Krzekotowski, Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Budowy Miast, Urbanistyki i Ochrony Środowiska i Wiceprezydent Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, akcentując zwłaszcza trudności wynikające z niedostatecznej ochrony lokatorów, mimo istnienia ustawy ochronie lokatorów. Od jednej skrajności (gdy lokator był wszystkim, a właściciel niczym) przeszliśmy bowiem w drugą skrajność - pozbawienia lokatorów tej ochrony na takim poziomie, jak to ma miejsce w innych państwach Unii Europejskiej.


Najwięcej ożywionej i wręcz burzliwej chwilami dyskusji przysporzył temat: "Polityka mieszkaniowa III Rzeczypospolitej" przedstawiony przez Posłankę Julię Piterę (Platforma Obywatelska). Posłankę, która swoją wiedzę na ten temat opierała na kontaktach z mieszkańcami, skarżącymi się na zarządy Spółdzielni w czasie pełnienia funkcji radnej, wręcz zarzucono pytaniami szczegółowymi, wymagającymi wiedzy specjalistycznej. Spółdzielcy najwięcej zastrzeżeń mieli do postulatu Julii Pitery "skomunalizowania" spółdzielni, uznając, że godzi on w konstytucyjną ochronę własności prywatnej. W sumie była to niewątpliwie wzajemnie wzbogacająca różnica zdań i dobrze się stało, że debata na te ważne dla obywateli tematy toczyła się nie tylko między politykami i ale mogli w niej uczestniczyć sami obywatele, których praw i interesów owa debata dotyczyła.
Kolejny ważny i interesujący temat: "Odrębna własność lokali i związany z nią nowy system zarządzania nieruchomościami" zreferowała dr Irena Kleniewska. Do Niej też jako do radnej (PiS) kierowano najwięcej pytań związanych z kompetencjami gmin i miast w rozwiązywaniu problemu mieszkaniowego.
Wreszcie przedstawiając temat: "Nowe zawody związane z gospodarowaniem nieruchomościami" dr Krystyna Krzekotowska, Kierownik Studium Podyplomowego Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami w WSHiP poinformowała o dokonanej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która zaostrzyła wymagania, od których zależy uzyskanie licencji zarządcy nieruchomości.
Nie wystarczy już bowiem średnie wykształcenie i zwykły kurs, jak to miało miejsce dotychczas. Obecnie konieczny jest dyplom ukończenia studiów wyższych, a następnie odbycie studiów podyplomowych, które mogą organizować wyłącznie wyższe uczelnie.


Referentka poinformowała, że wychodząc niejako naprzeciw tym nowym potrzebom edukacyjnym podnoszącym niewątpliwie rangę zawodu zarządcy nieruchomości, Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie uruchomiło Podyplomowe Studia Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomości. Studia trwają dwa semestry i kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Są adresowane do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami.


Studia obejmują m. in. tematykę ochrony praw lokatorów w Polsce na tle standardów europejskich, zarządzanie nieruchomościami, jako działalność zawodowa, podstawy prawa budowlanego, własność i inne prawa rzeczowe, postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne, spółdzielcze prawo mieszkaniowe, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo prawne i ekonomiczne w zakresie zarządzania nieruchomościami, przejmowanie nieruchomości do zarządzania, plan zarządzania nieruchomością wraz z ćwiczeniami. Program studiów jest przygotowany według wymagań Ministerstwa Transportu i Budownictwa.
Informacje dodatkowe można uzyskać w Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego pod numerami telefonów 54-35-350/352 lub 0603/996 408.