Warszawa, 18.07.2006r


KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI
STOWARZYSZENIA OBYWATELSKICH INICJATYW
Z PANEM PIOTREM STYCZNIEM SEKRETARZEM STANU
W MINISTERSTWIE BUDOWNICTWA
           Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Pan Piotr Styczeń przyjął w dniu 17 lipca 2006 r. delegację Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw.


I. Delegacja pod przewodnictwem dr Krystyny Krzekotowskiej - wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw przedłożyła Panu Ministrowi wnioski z Międzynarodowej Konferencji na temat: "MIESZALNICTWO JAKO KOŁO ZAMACHOWE GOSPODARKI A FUNDUSZE EUROPEJSKIE" - konferencji, na której po raz pierwszy udało się spotkać i wywołać debatę wśród tak wielu instytucji i organizacji na co dzień zajmujących się tym obolałym problemem. Konferencja zorganizowana została w Sali Kolumnowej Sejmu RP przez Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw przy współpracy z Centrum Edukacyjnym "Jurysta", Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniem Prawników, Spółką Konsultacyjno-Oświatową "EDUKACJA", Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, Unią Spółdzielców Mieszkaniowych, Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniem Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, Kongresem Budownictwa, oraz Polskim Związkiem Firm Deweloperskich w dniu 27.06.2006 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, pod patronatem naukowym Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego.
Stowarzyszenie wyraziło podziękowanie dla Pana Ministra i jego współpracowników za kompetentną i otwartą na inicjatywy obywatelskie pomoc i udział w stałym forum konsultacyjnym, na którym odbywają się regularne społeczne konsultacje przygotowywanych ważnych dla społeczeństwa aktów prawnych w dziedzinie mieszkalnictwa.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń poinformował o konkretnych krokach podjętych dla realizacji nowego programu mieszkaniowego, w tym o uchwaleniu ustawy dotyczącej kredytowego wsparcia rodzin oraz o toczących się ważnych pracach legislacyjnych, nadających realny kształt słowom nowego Prezesa Rady Ministrów Pan Jarosława Kaczyńskiego dotyczących przywrócenia budownictwu mieszkaniowemu należytej rangi. Wyraził zadowolenie z konstruktywnej krytycznej analizy dokonywanej w toku ostatniej Konferencji, podobnie jak na wielu poprzednich konferencjach Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw poświęconych mieszkalnictwu.

II. W nawiązaniu do nowych wyzwań wiążących się ze Strategią Lizbońską, w świetle której miasta mają być motorem innowacyjności, wzrostu gospodarczego i stwarzania miejsc pracy, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw złożyło na ręce Pana Ministra zaproszenie na Światowy Kongres Mieszkalnictwa w Genewie. Włączenie się do inicjatyw europejskich może być dla Polski niepowtarzalną szansą dla stworzenia korzystnych dla Polski i Polaków rozwiązań, które mogą być wspierane przez Fundusze Europejskie. Znacznie zwiększone rozmiary Funduszy Europejskich mogą i powinny wspierać program rozwoju budownictwa mieszkaniowego, który z kolei powinien sprzyjać ich pełnemu wykorzystaniu.

III. Omówiono też przygotowania do otwarcia MIEDZYNARODOWEGO STUDIUM EKSPERTÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, które przy współpracy z Ministerstwem Budownictwa i organizacjami pozarządowymi działającymi w dziedzinie mieszkalnictwa, organizuje w dniach od 3-8 sierpnia 2006 r. Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie z udziałem polskich i niemieckich ekspertów (z udziałem tłumacza).

IV. Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw poinformowało też Pana Ministra o kontynuacji współpracy z udziałem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, mającej na celu zrealizowanie wniosków z Konferencji. W nawiązaniu do wniosków dotyczących rewitalizacji polskich miast za konieczne uznano wykraczające poza resortowy zakres działania, powiązanie wszystkich tych inicjatyw, czemu mogą i powinny służyć pilotażowe projekty przygotowane z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów ds. Funduszy Europejskich.
Pan Piotr Styczeń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa z zadowoleniem przyjął deklarację pomocy i współpracy ekspertów Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i innych współpracujących ze Stowarzyszeniem organizacji pozarządowych. Uznał też za ważne to, by polska delegacja miała swój wkład w obrady Światowego Kongresu Budownictwa w Genewie. Przedstawiciele Stowarzyszenia wyrazili gotowość włączenia się do pomocy w tej sprawie, dzięki kontaktom z organizującym Kongres Międzynarodowym Stowarzyszeniem Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Urbanistyki. Z uwagi na fakt, że we wszystkich dotychczasowych Kongresach uczestniczyli wysokiej rangi przedstawiciele Ministerstw Budownictwa, Stowarzyszenie zwróciło się do Pana Ministra Stycznia z apelem o Jego osobisty udział w Kongresie.