"INAUGURACJA PODYPLOMOWEGO STUDIUM ZARZĄDZANIA
I POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI "W CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLU I PRAWA
IM. RYSZARDA ŁAZARSKIEGO W WARSZAWIE

(1 kwietnia 2006 r. Warszawa, ul. Świeradowska 43)        W Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie w dniu 1 kwietnia 2006 r. odbyła się Inauguracja Podyplomowego Studium Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomości - jednego z pierwszych Studiów odpowiadających nowym zasadom uzyskiwania licencji niezbędnej do wykonywania dwóch atrakcyjnych zawodów:
    - zarządcy nieruchomości lub
    - pośrednika w obrocie nieruchomościami
Otwarcia dokonała Pani Prof. dr hab. Teresa Gardocka, Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa oraz Pan Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego tej Uczelni, witając serdecznie Uczestników i życząc im satysfakcji z podniesienia kwalifikacji zawodowych w tej tak ważnej dziedzinie związanej z gospodarowaniem najważniejszym i niezbędnym dla jednostki i rodziny dobrem, jakim jest mieszkanie.
Wykład inauguracyjny wygłosił Pan Piotr Styczeń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa.

Otwarcia Podyplomowego Studium Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami dokonuje Pani Prof. dr hab. Teresa Gardocka, rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa. Obok Pan Minister Piotr Styczeń oraz prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni i dr Krystyna Krzekotowska Kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania i Pośrednictwa
w Obrocie Nieruchomościami.
Od lewej: dr Krystyna Krzekotowska, Kierownik Podyplomowego Studium Zarzadzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami, Piotr Styczeń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, Pełnomocnik Rządu ds. Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego, Tadeusz Stasiński, architekt z Monachium, Hanna Gruell, dr Horst Riese z Berlina, Monika Kulewicz Dyrektor w WSHiP oraz Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego WSHiP
im. R. Łazarskiego

Jednocześnie Centrum Kształcenia Podyplomowego stworzyło możliwość odbycia Studiów Podyplomowych kolejnej grupie kandydatów na Zarządców Nieruchomości, dla której zajęcia rozpoczną się 14 października 2006 r.
Studia trwają dwa semestry i kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Są adresowane do absolwentów oraz studentów ostatnich lat wszystkich kierunków studiów wyższych, pracowników samorządu terytorialnego i spółdzielczego, firm zarządzających nieruchomościami i kandydatów na zarządców nieruchomości.
Studia obejmują m. in. zagadnienia: ochrony praw lokatorów w Polsce na tle standardów europejskich, zarządzanie nieruchomościami, jako działalność zawodowa, podstawy prawa budowlanego, własność i inne prawa rzeczowe, postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne, spółdzielcze prawo mieszkaniowe, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo prawne i ekonomiczne w zakresie zarządzania nieruchomościami, przejmowanie nieruchomości do zarządzania, plan zarządzania nieruchomością wraz z ćwiczeniami.
Program studiów jest przygotowany według wymagań Ministerstwa Infrastruktury z 23 grudnia 2004 roku.
Ukończenie studiów uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego w Ministerstwie Transportu i Budownictwa i uzyskania licencji zarządcy nieruchomości.
Koszt dwusemestralnych studiów wynosi 2800 PLN. Informacje dodatkowe znajdują się na przedostatniej stronie Mieszkalnictwa i Prawa oraz w Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ul. Świeradowska 43, pok. 261 lub pod numerami telefonów 022/54-35-350, 022/5435352 lub 0603/996 408.

Serdecznie zapraszamy!

Kierownik Studium Podyplomowego
dr Krystyna Krzekotowska