EUROPEJSKIE FORUM SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ"MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA POLSKICH SPÓŁDZIELNI W REALIZACJI POLITYKI MIESZKANIOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ"UNIA SPÓŁDZIELCÓW MIESZKANIOWYCH W POLSCE,
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE O/KRAKÓW
ORAZ
STOWARZYSZENIE OBYWATELSKICH INICJATYW ZORGANIZOWAŁY

W DNIACH 14-15 WRZEŚNIA 2006 R. W KRAKOWIE


Europejskie Forum Spółdzielczości Mieszkaniowej poświęcone:

 • porównaniu formalnych i praktycznych uwarunkowań udziału organizacji spółdzielczych w kształtowaniu polityki mieszkaniowej w Polsce na tle innych krajów europejskich,
 • tworzeniu organizacyjnych i ekonomicznych systemów do realizacji polityki mieszkaniowej w Polsce przy ewentualnym wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej.

  Po wystąpieniach Honorowych Gości, wśród których był Minister Styczeń oraz , polscy i europejscy i parlamentarzyści przedmiotem debaty, w której uczestniczyło liczne grono:

 • działaczy i pracowników spółdzielni mieszkaniowych,
 • działaczy i pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
 • pracowników naukowych i członków stowarzyszeń branżowych.


  były następujące referaty:

  1. Spółdzielczość mieszkaniowa w krajach Unii Europejskiej - referenci: Dr Horst Riese - wiceprezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, Dr Krystyna Krzekotowska - kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami w WSHiP im. R. Łazarskiego.
  2. System prawa mieszkaniowego w Polsce na tle rozwiązań europejskich - referent: Jerzy Krzekotowski - radca prawny, wiceprezydent Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii.
  3. Zasady organizacyjno-prawne tworzenia spółdzielni europejskich - referent: Krzysztof Lenart - radca prawny.
  4. Możliwe formy uczestnictwa organizacji spółdzielczych w realizacji programu mieszkaniowego w Polsce - referent: Jerzy Prażuch - prezes Oddziału PTM w Krakowie, członek Prezydium Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych.
  5. Możliwości pozyskiwania funduszy europejskich na realizację programów mieszkaniowych - referent: Stanisław Kudroń - wicedyrektor departamentu w Ministerstwie Budownictwa.
  6. Niemieckie doświadczenia w rewitalizacji budynków z wielkiej płyty - referent: Dr Horst Riese - Niemcy.
  7. Techniczne i ekonomiczne uwarunkowania modernizacji zasobów mieszkaniowych wybudowanych w Polsce metodami uprzemysłowionymi - referent: Dr Władysław Rydzik -Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.

 • W skład Rady Programowej Konferencji weszli:


  Przewodniczący: Prof. Leszek Kałkowski - Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
  Członkowie: Dr Irena Kleniewska - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie
  Stanisław Kukuryka - prezes Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego
  Andrzej Kuper - redaktor miesięcznika "Domy Spółdzielcze"
  Dr Marek Majchrzak - prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości
  Andrzej Półrolniczak - prezes Zarządu Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce
  Jan Sułowski - prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego
    Spółdzielni Mieszkaniowych
  Zdzisław Żydak - dyrektor departamentu w Ministerstwie Budownictwa


  Komitet Organizacyjny stanowili:


  Przewodniczący: - Jerzy Prażuch
  Z-ca Przewodniczącego - Dr Krystyna Krzekotowska
  Sekretarz - Stanisława Barska
  Członkowie - Urszula Mastej
  - Roman Kwarciński
  - Zbigniew Olejniczak
  - Eugeniusz Siemieniec


  Ważnym dorobkiem Konferencji była Uczestników Konferencji skierowana do władz oraz koncepcja promowania spółdzielczości mieszkaniowej, odpowiednio do standardów europejskich, skierowana do ruchu spółdzielczego przez dr Horsta Riese - Wiceprezydent Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, którą przedstawiamy poniżej.


  dr Horst Riese

  Koncepcja promowania polskiej spółdzielczości

  Polskie spółdzielnie są efektywnymi i odnoszącymi sukcesy przedsiębiorstwami. One zapewniają zarządzanie znacznej części zasobów mieszkaniowych, troszcząc się o rewitalizację osiedli mieszkaniowych. Osiągnięcia polskich spółdzielni nie są uznawane jednak przez polityków. Nie są one także akceptowane jako podmioty gospodarcze. Także ich wpływ na ustawodawstwo jest ograniczony.

  Niektóre partie polityczne prowadzą nawet kampanię przeciwko spółdzielczości. Spółdzielnie traktowane są jako relikt socjalizmu. Z tego względu nie jest dostrzegana ich siła ekonomiczna oraz nie może ona być odpowiednio wykorzystana dla rozwoju polskich miast. Pojawiają się nawet próby, by doprowadzić do zlikwidowania spółdzielni.
  Nowy polityczny kryzys doprowadzić może do nowych wyborów, z tym związana jest walka wyborcza. Kampania wyborcza stanowi jednocześnie najlepszą okazję do przedstawienie partiom politycznych postulatów. Partie w tym okresie są bowiem gotowe te problemy postawić w swoich politycznych programach. Postulaty te mogą następnie znaleźć się w orbicie prac nowego rządu.

  Spółdzielnie i ich członkowie stanowią dotąd niedostatecznie wykorzystany potencjał, który jest dla Partii politycznych interesujący. Dlatego jest uzasadnione to, by teraz nagłośnić problemy spółdzielczości w mediach, radiu , telewizji, a także w formie plakatów i broszur. Partie będą wówczas zmuszone do zajęcia stanowiska.

  Takie zadanie nie może być wykonane przez poszczególne Spółdzielnie, lecz potrzebna jest skoncentrowana organizacyjnie akcja, która zostanie dostrzeżona na arenie politycznej. Kampania na rzecz promowania polskiej spółdzielczości powinna być wspierana przez poszczególne spółdzielnie. Spółdzielnie w poszczególnych regionach Polski powinny włączyć się do tego zadania i wykorzystać w tym celu media lokalne.
  Tylko w ramach takiej wspólnej gry można zbudować i wzmocnić pozycję spółdzielczości, aby stała się gospodarczym partnerem dla administracji rządowej i samorządowej i dzięki temu mogła partycypować w funduszach, które np. Unia Europejska stawia do dyspozycji. Spółdzielnie w poszczególnych regionach powinny włączyć się do tej akcji przy wykorzystaniu mediów lokalnych.

  To uzasadnia stworzenie profesjonalnego PR-u i Marketingu, który będzie koordynował realizację zadań, utrzymywał kontakty z mediami i władzami, aby wspierać pracę związków spółdzielczych


  Tematyka kampanii promocyjnej

  Spółdzielnie jako podmioty gospodarcze, ich status, współpracownicy, ich inwestycje i wysokość płatności podatkowych.

  Spółdzielnie jako instrument rewitalizacji osiedli mieszkaniowych.

  Udział spółdzielni w realizacji polskiej polityki mieszkaniowej, zapewniającej zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

  Spółdzielnie, jako miejsca pracy dla rzemieślników i pracowników budowlanych.

  Spółdzielnie, jako instrument komunikacji społecznej.

  Spółdzielnie jako instrument polityki zapewniającej bezpieczeństwo rencistom i ludziom w wieku emerytalnym.

  Do każdego z tych tematów będą formułowane odpowiednie hasła, które będą przedmiotem komunikacji przy pomocy mediów, kartek pocztowych, plakatów, broszur, reklam, audycji radiowych i spotów telewizyjnych.

  Materiały reklamowe powinny być produkowane centralnie i postawione w tym samym czasie do dyspozycji spółdzielni.


  Finansowanie

  Do finansowania i realizacji wspomnianych zadań należałoby włączyć poszczególne spółdzielnie. Udział spółdzielni powinien zapewnić bazę finansowania Agencji Promowania Spółdzielczości.
  Zapewniłoby to opracowanie i druk materiałów reklamowych oraz broszur informacyjnych.


  Agencja marketingowa

  Do promowania polskiej spółdzielczości można wykorzystać doświadczenia niemieckie, jakie w tym zakresie posiada berlińska Agencja, kierowana przez dr Horsta Riese, który jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Krzewienia idei spółdzielczej (Unternehmen Multicom Kontakt - und Organisations GmbH). Ma ona długoletnie doświadczenia w PR pracy na rzecz przedsiębiorstw związanych z mieszkalnictwem i spółdzielni. Agencja ta współpracuje z ekspertami z Warszawy, posiada odpowiednią techniczną infrastrukturę oraz odpowiednie kontakty z polskimi mediami.


  Komitet Organizacyjny Europejskiego Forum Spółdzielczości Mieszkaniowej
  "Możliwości uczestnictwa polskich spółdzielni w realizacji polityki mieszkaniowej w Unii Europejskiej"

  30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 12 ,tel: 012-632 14 43
  00-105 Warszawa, ul. Twarda 16 A tel: 022-620 00 67
  Przewodniczący tel: 012-633 36 51

  Kraków, wrzesień 2006 rok