02-02-2005
DOMY SPÓŁDZIELCZE

Polskie ustawodawstwo mieszkaniowe

a fundusze Unii Europejskiej


W dniu 21 stycznia 2005 r. w  Warszawie odbyła się konferencja  na temat: "Nowe polskie ustawodawstwo mieszkaniowe a fundusze  Unii Europejskiej" zorganizowana  przez Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa oraz Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw. Poświęcona była możliwościom przeznaczenia funduszy unijnych na realizację nowych kompetencji gmin  przy współpracy z partnerami społecznymi, takimi m. in. jak spółdzielnie mieszkaniowe.

Po otwarciu konferencji przez dr  Krystynę Krzekotowską, dyrektora  Międzynarodowego Instytutu Prawa  i Mieszkalnictwa, wystąpił minister  sprawiedliwości Andrzej Kalwas ­pod którego patronatem konferencja była zorganizowana - akcentując niezwykle istotną rolę inicjatyw  obywatelskich w budowaniu państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Stanisław Rymarz, prezes  Naczelnej Rady Adwokackiej, zwrócił uwagę, że w celu kompetentnego i uczciwego zagospodarowania  dla dobra wspólnego środków unijnych potrzeba obywatelskiego pospolitego ruszenia, a zwłaszcza zintensyfikowania pomocy prawników  wszystkich zawodów prawniczych.  Notariusz Agnieszka Genczewska, w imieniu Rady Izby Notarialnej,  wskazała na pomoc, jakiej mogą  udzielać notariusze przy konstruowaniu umów cywilnoprawnych, na  jakich opierają się podejmowane  działania; zapobiegnie to sporom  prawnym, u podstaw których leżą  najczęściej wadliwie zawarte umowy.

Przewodniczący Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych Zbigniew  Olejniczak przypomniał, że przedakcesyjne środki unijne przeznaczonej  dla spółdzielczości zostały zaprzepaszczone wskutek bierności strony rządowej i braku reakcji na liczne sygnały środowiska spółdzielców  mieszkaniowych. Suma środków finansowych, jaka trafi do Polski,  skonsumowana zostanie tylko i wyłącznie przez tysiące małych projektów. Postęp, który ma się dokonać  z tytułu środków unijnych, będzie  tym większy i społecznie efektywny,  im wyższa będzie jakość projektów przedstawianych do dofinansowania  i ich realizacja. Tylko bowiem dogłębna wiedza na ten temat i jednoczesne działanie wszystkich podmiotów na danym terenie, w tym  przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, pozwala na skonstruowanie projektów wymaganych dla uruchomienia funduszy Unii Europejskiej na mieszkalnictwo.

Z tych względów ze szczególnym  zainteresowaniem spotkały się referaty dotyczące: projektów związanych z rewitalizacją (Ryszarda  Roszkowskiego, szefa Działu Projektów mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego), projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości, w  tym przedsiębiorczości związanej z  budownictwem (Aleksandry Sztetyłło,  dyrektora Zespołu Informacji i Promocji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). Interesujące przykłady  projektów w mieszkalnictwie na tle  doświadczeń niemieckich przedstawiła Anna Symonowicz z Urzędu  Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

W drugiej części obrad nowe możliwości działania, jakie m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych stwarza nowe  ustawodawstwo mieszkaniowe omówili dr Krystyna Krzekotowska i Jerzy  Krzekotowski z Międzynarodowego  Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa.

Warunkiem złożenia przez  spółdzielnie mieszkaniowe projektu umożliwiającego otrzymanie funduszy unijnych jest to, by  gmina przewidziała dany obszar  pod rewitalizację i wyraźnie  uwzględniła konkretnie wskazana spółdzielnię jako podmiot  włączony w daną rewitalizację.

powrót