STOWARZYSZENIE OBYWATELSKICH INICJATYW

Warszawa, dnia 18 luty 2006 r.Apel
Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
o szersze włączenie przedstawicieli społeczeństwa do debat publicznychSzanowni Państwo!

Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw deklaruje pomoc i współpracę przy tworzeniu, jak również realizacji programów naprawy i rozwoju Państwa oraz debat redakcyjnych, radiowych i telewizyjnych poświęconych ważnym dla obywateli problemom społecznym, które mogą i powinny być rozwiązywane z udziałem nie tylko władz i polityków, ale stosownie do koncepcji społeczeństwa obywatelskiego - z udziałem samych obywateli, których te programy dotyczą.

W szerokim zakresie odnosi się to tworzenia i wdrażania Programu Budownictwa Mieszkaniowego. Program ten był przedmiotem wielu spotkań i konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie, m.in. na Forum dyskusyjnym "Budownictwo mieszkaniowe w programach partii politycznych", realizowanym wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Budowniczych Domów i spotkał się z zainteresowaniem i akceptacją uczestników z całej Polski.

Innym dobrym przykładem takiej współpracy jest realizowany w "Radio da Ciebie" z udziałem Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw stały program, (co drugi poniedziałek o 12.00 - 13.00) p.t. "Wszechnica Obywatelska", w czasie którego na żywo wypowiadają się telefonicznie zainteresowani obywatele z całej Polski, a odpowiedzi na nurtujące ich problemy i pytania są udzielane - też na żywo - przez osoby zaproszone do studia, którymi są eksperci zarówno ze strony przedstawicieli władz i samorządu terytorialnego, jak i organizacji pozarządowych. Jest to jeden z ważnych programów poruszających - z udziałem obywateli - problemy dotyczące polityki państwa i władz samorządowych m.in. w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą (w tym z Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniem Prawników, Polskim Stowarzyszeniem Mieszkalnictwa, Budowy Miast, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Budowniczych Domów, Unią Spółdzielców Mieszkaniowych, Fundacją "Damy Radę" i "Pomocna Dłoń", Niemiecko-Polskimi Stowarzyszeniami kulturalnymi i gospodarczymi) oraz gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogą być pomocni i dysponują wiedzą specjalistyczną, w szczególności w zakresie:
- reformy wymiaru sprawiedliwości,
- reformy służby zdrowia,
- reformy podatkowej,
- problematyki ochrony rodziny,
- problematyki prawa gospodarczego,
- problematyki pomocy socjalnej i działalności charytatywnej,
- problematyki prawa pracy,
- przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu,
- reformy sytemu prawa mieszkaniowego,
- kompetencji gmin w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych,
- rewitalizacji zasobów mieszkaniowych i sposobu jej finansowania,
- kompetencji urzędów centralnych w dziedzinie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
- budownictwa socjalnego oraz specjalistycznego,
- reformy spółdzielczości mieszkaniowej i dostosowania jej do standardów europejskich,
- pomocy z funduszy Unii Europejskiej,
- konsultacji i popularyzacji projektowanych i wprowadzanych zmian w tych dziedzinach.

Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw zorganizowało kilkanaście ogólnokrajowych i międzynarodowych Konferencji, sympozjów oraz debat, w których uczestniczyło kilka tysięcy obywateli, dyskutując w szczególności na takie tematy jak:
- Wymiar sprawiedliwości w rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej,
- Prawne bariery rozwoju gospodarczego,
- Krajowy Rejestr Sądowy,
- Zatrudnienie osób osadzonych w więzieniach,
- Prawo ubogich - warunkiem zapewnienia obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości,
- Parlamentaryzm i sądownictwo a Konstytucja Europejska,
- Potrzeba utworzenia Europejskiej Akademii Prawa dla nowych państw członkowskich UE,
- Budownictwo Mieszkaniowe w programach partii politycznych,
- Mieszkalnictwo, a fundusze Unii Europejskiej,
- Polska spółdzielczość w świetle standardów europejskich,
- Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych,
- Problemy reformy służby zdrowia,
- Problemy równouprawnienia kobiet,
- Mieszkalnictwo w programach zarządzania miastem a fundusze europejskie,
- Media a Parlamentaryzm i Sądownictwo,
- Polskie prawo a standardy europejskie,
- Udział gmin i spółdzielni mieszkaniowych w realizacji nowego programu budownictwa mieszkaniowego w Polsce,
- Budownictwo mieszkaniowe i gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin, deweloperów, wspólnot i spóldzielni
   w Polsce oraz w innych państwach europejskich a fundusze europejskie.

Dzięki współpracy z mediami (a zwłaszcza dzięki patronatowi medialnemu "Gazety Prawnej") informacja o tych inicjatywach i dorobku obywatelskich debat mogła dotrzeć i docierała do szerszego kręgu obywateli. Były to swoiste, ważne Dziennikarskie Inicjatywy Obywatelskie, za które jesteśmy bardzo wdzięczni, apelując o kontynuację naszej współpracy lub o jej nawiązanie. O pracach Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw informujemy także na stronie internetowej www.soi.fc.pl oraz w naszym piśmie "Inicjatywy Obywateli".

Mając na uwadze to, że także przedstawiciele mediów sygnalizują trudności ze znalezieniem rozmówców i uczestników debat (z poza ścisłego i ciągle tego samego grona) Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw występuje z inicjatywą rekomendacji do tej współpracy osób, które w debatach mogłyby prezentować obywatelski punkt widzenia. Przyczyni się to do poszerzenia zasobu informacji i świadomości obywateli, ich upodmiotowienia, a tym samym, społecznej akceptacji przyjmowanych rozwiązań. Przedstawiamy w tym celu grupę osób kompetentnych, mających doświadczenie praktyczne i przygotowanie w wypowiadaniu swoich poglądów m.in. w debatach publicznych. Przedstawiana w załączeniu lista ma charakter otwarty i będzie sukcesywnie uzupełniana, stosownie do pojawiających się potrzeb oraz zgłaszania do nas kolejnych inicjatyw obywatelskich.
Niniejszy apel o szersze włączenie obywateli do debat publicznych kierujemy do przedstawicieli mediów, władz, partii politycznych, a także do innych organizacji pozarządowych i szerokiego kręgu członków i sympatyków Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, z nadzieją, że nie pozostanie on bez odzewu.
Z nadzieją na naszą owocną współpracę dla dobra wspólnego, jakim jest także konstytucyjne prawo obywateli do informacji, pozostaję z szacunkiem

dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
Uczestnicy i eksperci debat Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw :

1) prof. dr hab. Michał Marczak, wykładowca krajowych i zagranicznych uczelni wyższych,
2) mgr Mirosław Sierawski, absolwent Wydziału Społeczno-Ekonomicznego ANS, założyciel i b. Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Epoka", Prezes Krajowego Samorządowego Funduszu Pożyczkowego, członek Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
3) Prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński, Dyrektor Instytutu Rynku Wewnętrznego
4) mgr Hanna Gruell, absolwentka SGH, licencjonowany zarządca nieruchomości i pośrednik w ich obrocie, uprawnienia lustratora spółdzielni, wieloletni prezes spółdzielni mieszkaniowych, współtwórca programu budownictwa czynszowego , b. Dyrektor Departamentu Polityki Mieszkaniowej w Ministerstwie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
5) mgr Zbigniew Grzyb, absolwent Wydziału Prawa UJ, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, redaktor naczelny Stron Demokracji, Prezes Zarządu Fundacji "Samorządność i Demokracja"
6) Bernard Kwapiński, Prezes Zarządu firmy Eko-Park, międzynarodowy ekspert ds. mieszkaniowych ,
7) dr Krystyna Krzekotowska, absolwentka Wydziału Prawa UAM w Poznaniu, Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, Kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego, b. Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego Instytutu Ministerstwa Sprawiedliwości, autorka licznych książek i innych publikacji z dziedziny prawa mieszkaniowego,
8) mgr Andrzej Rępalski, absolwent Akademii J.Piłsudskiego AWF w Warszawie, inspektor BGŻ, MDP manager Amplico AIG Life ,
9) Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, wykładowca UW, autor licznych prac naukowych i publikacji z zakresu prawa mieszkaniowego
10) mgr Adam Szewczyk, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów,
11) mgr Adam Zyzman, absolwent Wydziału Prawa UJ, dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji wiedzy o mieszkalnictwie (m. I. Na Lamach Wspólnoty Mieszkaniowej, Mieszkalnictwa i Prawa, Pulsu Biznesu, Wiadomości Gospodarczych),
12) mgr Jerzy Krzekotowski, Radca Prawny, Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa oraz wiceprezydent Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa Rozwoju Miast i Ekologii, autor licznych prac i publikacji z prawa mieszkaniowe b. Wicedyrektor Ministerstwa Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,
13) mgr inż. Marcin Olszewski, Współzałożyciel i członek władz Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa i Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw,
14) mgr Mariusz Słowik, Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, radny od dwóch kadencji, Rady Miejskiej w Piasecznie
15) dr Irena Kleniewska, wykładowca Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, radna Rady m.st. Warszawy, adiunkt Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
16) mgr Ryszard Podczaski , wiceburmistrz Dzielnicy Warszawa - Bielany
17) mgr Gabriela Rudnicka, Kancelaria Prawna i Podatkowa, Prezes Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw,
18) mgr Jolanta Horak wykładowca Wyższej Szkoły Handlu i Prawa Kierownik Studenckiej Poradni Prawnej, specjalista w dziedzinie spółdzielczego prawa pracy, b. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Polonia",
19) mgr Adam Janczewski, Wice-przewodniczący Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej,
20) mgr Władysław Frost, Wiceprezydent Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii,
21) mgr Anna Rykowska, ekspert Prawa Europejskiego
22) mgr Kazimiera Szerszeniewska, Prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
23 mgr Zbigniew Waraksa, radca prawny, specjalista w zakresie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego
24) mgr Teresa Szulczyńska, finansista, licencjonowany zarządca nieruchomości
25) Anna Symonowicz, ekspert w sprawach Funduszy Europejskich na mieszkalnictwo,
26) prof. dr hab. Piotr Winczorek, Uniwersytet Warszawski,
27) mgr inż. Zbigniew Olejniczak, Przewodniczący Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych,
28) mgr Liwiusz Laska, Sekretarz Generalny Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników
29) mgr Henryk Tatko Wiceprezes Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Hutniczych Osiedli,
30) Danuta Piontek, Centrum Kongresowe "Fort Piontek"
31) dr Elżbieta Woźniak, Prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Twórczych,
32) mgr Alicja Muszyńska, Wiceprezes Międzynarodowego Forum Kobiet,
33) mgr Barbara Godlewska, adwokat,
34) dr Ewa Wierzbowska - lekarz Prezes Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej,
35) dr Karolina Winkler, lekarz
36) dr Irena Buczyńska Prezes Stowarzyszenia Syndyków i Likwidatorów,
37) prof. dr hab. Feliks Prusak, Dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa,
38) mgr Teresa Janeczko, notariusz,
39) dr Zenon Marmaj, notariusz,
40) Aleksandra Kielińska, Prezes Rady Nadzorczej SM "Osiedle Młodych" w Poznaniu,
41) mgr Krystyna Piasecka Prezes Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
42) mgr Ziemowit Gać, członek Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw,
43) dr Andrzej Zarzycki, Prezes "Nowej Edukacji",
44) mgr Teresa Stecyk, Radca prawny,
45) dr Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
46) mgr Zofia Frodyma, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "EPOKOA",
47) mgr Ryszard Dolata, Kancelaria Pierwsza Prawna,
48) Prof. dr hab. Maria Kornacka, lekarz,
49) Prof. dr hab. Kazimierz Równy, Honorowy Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa (ILA),
50) mgr Robert Morawski, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw,
51) mgr inż. Marcin Lewiński, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw,
52) Julian Pruski, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw,
53) Małgorzata Stalska - Kajzer, tłumaczka,
54) Beata Krawczyk, ekonomistka, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw,
55) dr Zbyszek Bielecki, wykładowca, Przemysłowy Instytut Maszn Budowlanych,
56) mgr Andrzej Kuper, Redaktor Naczelny "Domów Spółdzielczych",
57) dr Józef Musioł, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Sądu Najwyższego,
58) mgr Kazimierz Banaszek, Dyrektor Szkoły,
59) mgr Maria Banaszek, nauczycielka, Sekretarz Fundacji "POMÓŻMY IM",
60) mgr inż Janusz Bińkowski, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw,
61) mgr Elżbieta Kulik-Kulikowska, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw,
62) mgr Adam Wronka, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw,
63) mgr Marek Szymankiewicz, księgowy, licencjonowany zarządca nieruchomości,
64) mgr Bogdan Teliszewski, Ministerstwo Transporu i Budownictwa,
65) mgr Kazimierz Federak, Sanui Sp. z o.o.
66) mgr Bożena Jakubowska, psycholog,
67) mgr Jacek Ammar Politechnika Warszawska,
68) Aleksandra Chabrowska, licencjat na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły prof. Koźluka,
69) mgr Zbigniew Bachman, Dyrektor Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
70) mgr Jan Sułowski, Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych,
71) dr Ryszard Jajszczyk, ekonomista, b. podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,
72) mgr Marzena Gutowska - Szymankiewicz, Fundacja "POLONIA",
73) mgr Barbara Skierska b. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości,
74) mgr Izabela Muszyńska Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela,
75) mgr Dariusz Śniegocki Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych,
76) Prof. dr hab. Mariusz Muszyński, wykładowna na Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego,
77) mgr Małgorzata Ambroziak, specjalista ds Reklamy Życia Warszawy,
78) Milena Liszka Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne,
79) mgr inż. Włodzimierz Witakowski Doradca DOMATORA d/s Wspólnot Mieszkaniowych,
80) mgr Franciszek Burdzy, dziennikarz, Szef DOMATORA - Dziennikarskiego Zespołu d/s Wspólnot Mieszkaniowych.