II KRAJOWY KONGRES KOBIET
Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i Soroptimist International I-szy Klub Warszawski zorganizowany został w dniu 11 lipca 2005 r. II KRAJOWY KONGRES KOBIET.

Moderatorkami obrad Kongresu były Pani dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw oraz Danuta Piontek Prezes Założyciel Soroptimist International Sekcja

        Stanowiło to niejako wyjście naprzeciw postulatom Kobiet kontynuowania pracy podjętej 8 lat temu przez I Krajowy Kongres Kobiet. Po otwarciu obrad przez Danutę Piontek Prezesa - Założyciela Soroptimist International debata uczestników Konferencji, koncentrowała na następujących przewodnich tematach Kongresu:

- Rola kobiet w demokratycznym państwie prawa i społeczeństwie obywatelskim (ref. Danuty Piontek, Prezes Założyciel - Soroptimist International),
- Zasady prawa wyborczego (ref. dr Krystyny Krzekotowskiej, wiceprezesa Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw),
- Udział kobiet w organach stanowiących prawo (Sejmie i Senacie RP) oraz w innych gremiach decyzyjnych (ref. mgr Anny Rykowskiej SOI).

Moderatorkami obrad Kongresu były Pani dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw oraz Danuta Piontek Prezes Założyciel Soroptimist International Sekcja

Miała również miejsce prezentacja uczestniczących w Kongresie Organizacji Pozarządowych.
        W referatach i dyskusji zostało podkreślone, że aktywność polityczna kobiet, ich kwalifikacje i umiejętności mogą i powinny służyć budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego państwa prawa, a kobiety wnieść mogą wiele wartości w tym:

- zaangażowanie ideowe i konsekwencję w realizacji obietnic wyborczych (by nie były one tylko czczymi obietnicami),
- wrażliwość na los ludzi pokrzywdzonych i instynkty opiekuńcze, tak istotne dla społecznej gospodarki rynkowej i przeciwdziałania społecznym konfliktom,
- postawy pacyfistyczne pozwalające na przeciwdziałanie wojnom, której ofiarami najczęściej są dzieci i kobiety.

        Wreszcie przysłowiowa gospodarność kobiet może być antidotum na tak rozpowszechnione marnotrawstwo środków publicznych.
        Zwłaszcza w okresie transformacji ustrojowej kobiety, mimo historycznie uwarunkowanego mniejszego zakresu doświadczeń w pełnieniu ról publicznych, a może właśnie dlatego, jako osoby wolne od stereotypów uwarunkowanych systemem nakazowo-rozdzielczym, mogą być partnerami społecznymi w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
        Wszechstronna dyskusja dotyczyła konieczności wejścia większej liczby kobiet do Sejmu i Senatu, a także do samorządów terytorialnych. W wyborach do tych ostatnich wygrywają wszak komitety wyborcze wyborców, a te mogą powstawać z inicjatywy i z udziałem kobiet.
        Porównując sytuację obecną z sytuacja istniejącą przed 8 laty, gdy na ten temat obradował I Krajowy Kongres Kobiet, uczestnicy uznali, że nic się w tym zakresie nie zmieniło i to mimo wymagań Unii Europejskiej w odniesieniu do równych szans kobiet i mężczyzn.
        Z tego względu Kongres przyjął uchwałę, w której zwraca się do Sejmu i Senatu RP o podjecie działań w kierunku uchwalenia ustawy stwarzającej warunki dla większego udziału kobiet w życiu publicznym, poprzez;

- ustanowienie specjalnego okresu przejściowego wprowadzającego na 15 lat tj. od 2005 r. - 2020 r. parytet wyborczy na rzecz kobiet w Parlamencie;
- ustanowienie obowiązku dla wszystkich partii politycznych i innych grup oraz organizacji społecznych powołujących swoje Komitety Wyborcze do wprowadzenia na wszystkie listy wyborcze minimum 40% kobiet, jako kandydatek do Parlamentu RP.

        Jednocześnie Kongres zwrócił się do wszystkich kobiet, organizacji kobiecych, stowarzyszeń i partii politycznych; mężczyzn świadomych roli kobiet w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym z apelem dotyczącym podpisania uchwały Kongresu skierowanej do Parlamentu RP o ustanowienie dla kobiet na specjalny okres przejściowy 15 lat - tj. od 2005 - 2020 r. 40% parytetu wyborczego na listach wyborczych partii politycznych oraz wszystkich innych komitetów wyborczych.
        Zaapelowano też o utrzymanie stanowiska pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, także w przyszłym powołanym po wyborach Rządzie.
        Wystąpiono nadto z postulatem, by przyszły Prezydent RP powołał stanowisko doradcy ds. Równego Statutu Kobiet i Mężczyzn.
        Także sama ordynacja wyborcza i jej rozwiązania dyskryminujące Obywatelskie Komitety Wyborcze Wyborców w stosunku do komitetów partyjnych zostały poddane krytyce. Pomniejszają one, bowiem znaczenie inicjatyw obywatelskich, w których kobiety mogłyby odnajdywać swe szanse w szerszym stopniu niż w strukturach partyjnych.
        Za jeden z czynników utrudniających kobietom skuteczne działania na polu politycznym uznano brak integracji środowisk kobiecych i ich licznych organizacji. Mając świadomość skali trudności, z jaką spotkały się wszystkie dotychczasowe próby integracyjne, uczestniczki Kongresu uznały, że działania w tym kierunku powinny być kontynuowane i właśnie niesformalizowana nadmiernie formuła Kongresu Kobiet, odbywającego się jednak znacznie częściej, niż co 8 lat (a najlepiej corocznie) mogłaby być pomocna dla realizacji tego celu.
        Sprzyjać temu mogą także projekty realizowane przy finansowym wsparciu Funduszy Europejskich.
        W wyniku wniosków uczestniczek Prezydium II Krajowego Kongresu Kobiet zostało przekształcone w Komitet Organizacyjny, który możliwie jak najszybciej przystąpi do prac związanych z organizacją III Krajowego Kongresu Kobiet.


Uczestniczki II Krajowego Kongresu Kobiet