W STRONĘ KONKURENCYJNEJ I SOLIDARNEJ EUROPY

III Kongres Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej


Warszawa, 2 grudnia 2005 r.


Kongres obradował w Filharmonii Narodowej, wypełnionej przez setki uczestników z całej Polski oraz licznie przybyłych gości zagranicznych, wśród których był Premier Republiki Finlandii Matti Vanhanen, Sekretarz Generalny Rady Państw Nordyckich Per Unckel, Sekretarz Generalny Ministerstwa Finansów Królestwa Niderlandów Jan Willen Oosterwijk (referenci tematu przedstawionego na sesji plenarnej: "Konkurencyjność Europy a przyszłość Projektu Europejskiego").
Z dużą uwagą międzynarodowej społeczności spotkały się zwłaszcza referaty Komisarza Komisji Europejskiej Danuty Hubner oraz członka Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego.
Celem Kongresu - jak podkreślił otwierający obrady Jan Szomburg, Dyrektor Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej - było podsumowanie kolejnego roku działań Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej oraz wspólne zastanowienie się nad przyszłością reform gospodarczych w poszerzonej Unii Europejskiej.
Dla uczestniczących w obradach członków Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw szczególną wagę miały słowa Pani Komisarz Komisji Europejskiej Danuty Hubner akcentujące znaczenie ruchu społecznego dla zrealizowania reformy, której symbolem jest Agenda Lizbońska. Tempo wzrostu i zdolność innowacyjna wymaga zdrowego i sprawnego rynku wewnętrznego, przezwyciężenia dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów. Stąd istotne znaczenie polityki regionalnej oraz inwestycji związanych z badaniami innowacyjnymi. Te ostatnio wspomniane inwestycje w Polsce sięgają 8% Funduszy Europejskich a zakładany jest wzrost nakładów na ten cel.
Innowacyjność może być generowana nie tylko prze naukę, ale także przez sztukę i organizacyjne rozwiązania sprzyjające innowacyjności. Można i należy wykorzystywać w tym zakresie doświadczenia innych państw. Problem w tym, że także osoby, które dokonują oceny i selekcji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, nie zawsze cechuje innowacyjność. Stąd konieczność delegowania zadań tego typu do jednostek innowacyjnych. Poseł Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski nawiązał z kolei do ruchu solidarnościowego w Polsce, który okazał się skuteczny w realizacji celów historycznych przemian bez użycia siły. Wskazał na sprawność mechanizmów UE, które działają mimo pojawiających się okresowo kryzysów, dzięki czemu Bruksela staje się swoistym katalizatorem rynków wewnętrznych.
Ewentualne zagrożenia mogą - Jego zdaniem wynikać z pewnego przeregulowania (np. 45 dyrektyw dotyczących kosmetyków). Generalnie jednak harmonizacja w ramach Unii Europejskiej prowadzi do podciągania w górę, dzięki polityce wyrównywania przy przestrzeganiu następujących zasad:
1) wspólne priorytety,
2) partnerstwo w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji,
3) uhonorowanie struktury wewnętrznej danego Państwa.
W czasie dyskusji, a także w rozmowach kuluarowych nawiązywano do inicjatyw, związanych z potrzebami nowych państw członkowskich, w tym do pilnie potrzebnej tym krajom inicjatywy Europejskiej Akademii Prawa w Warszawie, wzorowanej na służącej starym państwom członkowskim Akademii w Trier finasowanej przez Parlament Europejski.